Funkční výdaje na stát blahobytu v zemích EU a jejich dopad na ekonomický růst

Název práce: Funkční výdaje na stát blahobytu v zemích EU a jejich dopad na ekonomický růst
Autor(ka) práce: Žampach, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Klazar, Stanislav
Oponenti práce: Trgiňa, Gejza
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce analyzuje průběh vládních výdajů určených na stát blahobytu v Evropské unii. Zabývá se odlišnostmi mezi státy EU 15 a postsocialistickými státy v období mezi roky 1995 až 2015. Hlavním cílem práce je charakterizovat sociální výdaje, výdaje do zdravotnictví, vzdělávání a bydlení vybraných zemí a zařadit je dle typů státu blahobytu. Empirická zjištění napovídají, že postsocialistické státy pracovaly s vládními výdaji v průměru o šest procentních bodů nižšími než státy EU 15. Nejvíce výdajově orientované země byly Dánsko, Švédsko a Francie. Ekonometrická analýza prokázala statisticky významnou negativní závislost růstu výdajů na Sociální věci a růstu reálného hrubého domácího produktu. Zvyšování sociálních výdajů má za daných podmínek za následek snížení ekonomického růstu země. Výsledky byly zjištěny na základě metod komparativní analýzy společně s ekonometrickými metodami v podobě regresní analýzy.
Klíčová slova: Evropská unie; stát blahobytu; vládní výdaje; COFOG
Název práce: Functional expenditures on welfare state in EU countries and their influence on economic growth
Autor(ka) práce: Žampach, Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Klazar, Stanislav
Oponenti práce: Trgiňa, Gejza
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This Diploma thesis analyses the progress of government expenditures on welfare state in European Union. It deals with differencies between EU 15 states and postsocialist states from 1995 to 2015. The main goal is to characterize social, health, education and housing expenditures and class them into welfare state typology. Empirical findings suggest that postsocialist states spent six percentage points less of government expenditures than EU 15 states. The most expenditure oriented states were Denmark, Sweden and France. Econometric analysis proved that growth of Social protection expenditures is statistically negatively dependent on growth of real gross domestic product. In certain circumstances increasing of social expenditures results to decreasing of economic growth of the country. Results were based on comparative analysis together with econometric methods like regression analysis.
Klíčová slova: European Union; COFOG; Welfare state; Government expenditures

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 5. 2016
Datum podání práce: 10. 6. 2017
Datum obhajoby: 11. 9. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57740/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: