Je cílování inflace správnou volbou měnové politiky?

Název práce: Je cílování inflace správnou volbou měnové politiky?
Autor(ka) práce: Věžníková, Veronika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Chytil, Zdeněk
Oponenti práce: Babin, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce hodnotí úspěšnost měnové politiky cílování inflace a zkoumá její vliv na českou ekonomiku a ekonomiku eurozóny. V případě České republiky je v práci sledováno období od roku 1992 do současnosti. V případě eurozóny se práce zaměřuje na období od rok 2014, kdy se Evropská centrální banka rozhodla použít kvantitativní uvolňování jako nástroj k dosažení inflačního cíle. K hodnocení měnové politiky cílování inflace práce využívá jednak srovnání rozptylu inflace jednotlivých období s odlišnými měnovými režimy, ale také analýzu a popis statistických dat příslušných institucí. Z dat vyplývá pozitivní změna vývoje ekonomiky po zavedení inflačního cílování, tedy relativní zlepšení vzhledem k předešlým měnovým politikám - ukotvení měnovým kurzem a cílováním stálého měnového růstu. Úspěchem je i dobrá komunikace prováděné měnové politiky ze strany centrálních bank s veřejností, která pozitivně působí na inflační očekávání. Negativně je však v práci hodnocena účinnost nekonvenčních měnových nástrojů kvantitativního uvolňování a devizových intervencí použitých centrálními bankami v posledních letech v situaci pasti na likviditu, také vzhledem k finančním inovacím snižujících účinnost měnové politiky.
Klíčová slova: endogenní teorie peněz; centrální banka; inflace; monetární politika; cílování inflace; Nový konsensus
Název práce: Is inflation targeting the best monetary policy option ?
Autor(ka) práce: Věžníková, Veronika
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Chytil, Zdeněk
Oponenti práce: Babin, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis evaluates the results of inflation targeting as a monetary policy and analyses its impact on Czech economy and the economy of the Eurozone. In the case of the Czech Republic, the paper is trying to evaluate the whole period from 1992 till present. In the case of the Eurozone, the paper focuses on the last three years when the European Central Bank has decided to use asset purchases as an unconventional monetary tool to reach the inflation target. To evaluate inflation targeting, analysis and description of statistical data of the relevant institutions are used, as well as comparison of its inflation variance data with other monetary regimes. The data show positive change of the economy development after the application of inflation targeting compared to monetary policies used before - exchange rate and monetary base targeting. The success is also a good communication of monetary policy of central banks with the public which positively affects inflation expectations. On the other hand, the efficiency of unconventional monetary tools quantitative easing and foreign exchange intervention used in the last few years in the situation of zero lower bound are evaluated negatively in regards of financial innovations which make conducting of monetary policy harder.
Klíčová slova: the endogenous money theory; the central bank; inflation; monetary policy; inflation targeting; New consensus

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 2. 2017
Datum podání práce: 12. 5. 2017
Datum obhajoby: 8. 9. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/60975/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: