Komparace podpory aktivního otcovství České republiky a severských zemí od 70.let po současnost

Název práce: Komparace podpory aktivního otcovství České republiky a severských zemí od 70.let po současnost
Autor(ka) práce: Hubínková, Petra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Krebs, Vojtěch
Oponenti práce: Barák, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá tématem podpory aktivního otcovství a jeho komparací na příkladu severských zemí – Finska, Švédska, Norska, Dánska a Islandu a České republiky v období od sedmdesátých let minulého století po současnost. Hlavním cílem práce je analýza vývoje systému podpory aktivního otcovství a jeho současné podoby v severských zemích a v České republice a následný návrh na možná zlepšení podpory aktivního otcovství v ČR.Fenomén aktivního otcovství je představen obecně spolu se změnami otcovské role v průběhu historie. Práce seznamuje s vývojem opatření v daných státech, zasazuje pojem aktivního otcovství do rodinné politiky dané země a zjišťuje, jaké faktory stojí za jejich rozdíly. Práce taktéž analyzuje současnou podobu a přináší výsledky, kterých dané země od zavedení dosahují. V závěru práce navrhuje opatření a možnosti, které by mohli být inspirací pro rozvoj podpory aktivního otcovství v České Republice.
Klíčová slova: Aktivní otcovství; Otcovská kvóta; Rodičovská dovolená; Mateřská dovolená; Severské země; Finsko; Švédsko; Norsko; Česká republika; Dánsko; Island; Otcovská dovolená
Název práce: The Comparison Of Active Fatherhood´s Assistance In The Czech Republic And Nordic Countries Since The 1970´s until present
Autor(ka) práce: Hubínková, Petra
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Krebs, Vojtěch
Oponenti práce: Barák, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the topic of support for active fatherhood and its comparison on the example of the Nordic countries - Finland, Sweden, Norway, Denmark and Iceland and the Czech Republic from the 1970s to the present. The main aim of this work is to analyze the development of the system of active fatherhood and its current form in the Nordic countries and the Czech Republic and the subsequent proposal for possible improvement of the support of active fatherhood in the Czech Republic.The phenomenon of active fatherhood is introduced in general along with changes in the father's role throughout history. The thesis introduces the development of measures in the given countries, promotes the concept of active fatherhood in the country's family policy and identifies the factors behind their differences. The work also analyzes the current form and brings the results that the countries have achieved since the introduction. At the end of the thesis, she proposes measures and possibilities that could be the inspiration for the development of support for active fatherhood in the Czech Republic.
Klíčová slova: Denmark; Iceland; Norway; Active fatherhood; Paternity leave; Father´s quota; Paternal leave; Maternity leave; Nordic coutries; Finland; Sweden; Czech Republic

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 4. 2017
Datum podání práce: 21. 8. 2017
Datum obhajoby: 21. 9. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61909/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: