The UK's membership in European Economic Community (EEC) and EU from the economical and political point of view between the two referenda in 1975 and 2016

Název práce: The UK's membership in European Economic Community (EEC) and EU from the economical and political point of view between the two referenda in 1975 and 2016
Autor(ka) práce: Veselá, Markéta
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Tóth, Andrej
Oponenti práce: Kovář, Martin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The aim of this thesis is to asses and analyse the membership of the UnitedKingdom of Great Britain and Northern Ireland (UK) of the European Union (EU) from1975 until 2016. The thesis provides an analysis of the main areas of interest ofreferendum in 1975 which are: economic impact of the UK’s membership on itsdevelopment; impact of the membership on the agriculture, food and fisheries;preservation or sacrifice of the British sovereignty and the length of the UK’s membershipof the European Economic Community (EEC). The similar areas were identified for thereferendum in 2016 with an exception of the topic of immigration. It also comprises ananalysis and confirmation of an impact of the immigration crisis display in the Britishmedia on the result of the referendum in 2016. The thesis also contains an analysis of theUK’s member contribution to the EU budget which has been always, with an exceptionof one year, higher than the funding obtained from the EU programs. There are alsopresented the continuities, similarities, and differences which are the reasons for theircontradictory results. These are diverse historical background, unwillingness to sacrificea part of its sovereignty and the long-running frustration from the EU’s restrictionsaccompanied by the media pressure.
Klíčová slova: EU membership; European integration; media; immigration; UK's referendum
Název práce: The UK's membership in European Economic Community (EEC) and EU from the economical and political point of view between the two referenda in 1975 and 2016
Autor(ka) práce: Veselá, Markéta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Tóth, Andrej
Oponenti práce: Kovář, Martin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem této práce je analyzovat a zhodnotit členství Spojeného království Velké Britániea Severního Irska (UK) a Evropské Unie (EU) mezi lety 1975 a 2016. Práce poskytujeanalýzu oblastí zájmů referenda z roku 1975, kterými jsou: ekonomický dopad členstvíUK na její vývoj, dopad členství na oblast zemědělství, potravinářství a rybolov,zachování nebo obětování Britské suverenity a délka členství UK v EvropskémSpolečenství (EEC). Podobné oblasti byly nalezeny pro referendum z roku 2016s výjimkou oblasti imigrace. Práce rovněž obsahuje analýzu a potvrzení vlivu zobrazeníimigrační krize v médiích na výsledek referenda v roce 2016. V práci se dále analyzujíčlenské příspěvky UK do rozpočtu EU, které byly vždy, s výjimkou jednoho roku, vyššínež finance čerpané z členských programů EU. Práce obsahuje i trendy, které lzevysledovat po celou dobu členství, ale i rozdíly, které měly vliv na rozdílné výsledkyobou referend. Těmito trendy byly: rozdílný historický vývoj, neochota obětovat částsuverenity, dlouhotrvající frustrace z regulací z EU doplněné mediálním tlakem na výstupz EU.
Klíčová slova: referendum; média; imigrace; Brexit; členství v EU; Evropská integrace

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářské a politické dějiny 20. století
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářských dějin

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 10. 2016
Datum podání práce: 6. 1. 2017
Datum obhajoby: 12. 9. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/59214/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: