Co se děje na VŠE?

19. 8. 2018 - Uzávěrka přihlášek do vedlejších specializací

Hledat
Pokročilé hledání

Vliv pořadí soutěžních párů na divácké hlasování v soutěži StarDance

Autor práce: Lišková, Barbora
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vrbová, Lucie
Osoba oponující práci: Jiřinová, Kateřina

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vliv pořadí soutěžních párů na divácké hlasování v soutěži StarDance
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá lidským rozhodováním. Konkrétně je práce zaměřena na televizní pořad StarDance…když hvězdy tančí. Právě diváci tohoto pořadu jsou hlavním výzkumným souborem vlastního výzkumu. V první části diplomové práce jsou představeny teoretické poznatky ohledně racionality, omezené racionality a rozhodování. Dále je provedena rešerše výzkumů na téma ovlivnění rozhodování. V neposlední řadě jsou představena pravidla a smysl taneční soutěže StarDance…když hvězdy tančí. Vlastní výzkum je složen ze tří analýz, jejichž cílem je zjistit, jestli existuje vztah mezi pořadím soutěžních párů na základě hodnocení poroty a rozhodnutím diváků o zapojení se do hlasování. Provedena je grafická analýza dat, korelační analýza a regresní analýza. Přínosem diplomové práce je aplikovatelnost vlastního výzkumu na podobné situace.
Klíčová slova: Omezená racionalita; Rozhodování; Racionalita; StarDance...když hvězdy tančí

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vliv pořadí soutěžních párů na divácké hlasování v soutěži StarDance
Překlad názvu: Influence of order competition pairs and the audience vote in StarDance
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This diploma thesis is about the human ability to make decisions. Specifically it focuses on the television series StarDance...když hvězdy tančí. The audience of this television program are the basis for the research sample of this research. The first part of the thesis introduces the theoretical knowledge about rationality, bounded rationality and decision making. It also talks about previous researches into how decisions are made and how they can be influenced. The general information and the rules of the dancing competition StarDance...když hvězdy tančí are also introduced in this part. The research part of the thesis is composed of three analysis. The aim of each analysis is to find out, if there is a relationship between the order of the competing couples according to the points given to them by the judges and the audience's decision to participate in voting. There is a graphical analysis of the data, correlation analysis and also regression analysis. The benefit of this thesis is the fact that it can be applied to other similar situations.
Klíčová slova: Bounded rationality; Rationality; Decisions; StarDance

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 1. 2017
Datum podání práce: 1. 6. 2017
Datum obhajoby: 13.09.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce60563_xlisb00.pdf [2,24 MB]
Oponentura54526_xkank06.pdf [499,08 kB]
Hodnocení vedoucího60563_vrbl01.pdf [51,18 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/60563/podrobnosti