Výzkum znalosti "Crowdfundingu" a postoje k němu v české populaci

Název práce: Výzkum znalosti "Crowdfundingu" a postoje k němu v české populaci
Autor(ka) práce: Kysela, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Svobodová, Ivana
Oponenti práce: Liška, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá výzkumem znalosti crowdfundingu a postoje k němu v populaci České republiky. Cílem této práce je vytvořit pilotní výzkum, který by odhalil znalost, povědomí a postoje občanů České republiky ke crowdfundingu. Pro získání těchto dat jsem vypracoval dotazník, který osobně vyplňován s respondenty, kteří byli náhodně vybráni dle předem daných kvót pro kritéria věk, vzdělání a pohlaví tak, aby reflektovali zastoupení těchto skupin v České republice. Následně byla data upravena a použita pro vyhodnocení předem stanovených hypotéz na základě statistických metod. Úvodní část práce je věnována vysvětlení pojmů, jistých problematik, typologii, historickému kontextu a literární rešerši. V analytické části se věnuji tvorbě výzkumu, práci s daty a samotnému testování hypotéz týkajících se znalosti a povědomí.
Klíčová slova: Crowdfundingová platforma; Alternativní financování; Znalost a postoj; Crowdfunding; Výzkum
Název práce: Crowdfunding knowledge and attitude research in Czech population
Autor(ka) práce: Kysela, Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Svobodová, Ivana
Oponenti práce: Liška, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This Master’s thesis deals with knowledge and attitude research in population of Czech Republic. The main goal is to create a pilot research which would reveal knowledge and attitude in Czech population. For gaining needed data I created a survey which was fulfilled personally with respondents afterwards. These respondents were chosen randomly depending on quotas for criteria age, highest reached education, gender which respect representation of different categories in population of Czech Republic. Afterwards data were adjusted and used for hypothesis evaluation through statistic methods. First part is devoted to the concept explanation, certain issues, typology, historical context and literary search. Analytical part is devoted to the research creation, work with data and hypothesis testing of knowledge and attitude itself.
Klíčová slova: Crowdfunding; Knowledge and attitude; Research; Crowdfunding platform; Alternative funding

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 11. 2016
Datum podání práce: 1. 5. 2017
Datum obhajoby: 14. 9. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/59826/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: