Vývoj územní struktury veřejné správy České republiky od roku 1918 do současnosti

Název práce: Vývoj územní struktury veřejné správy České republiky od roku 1918 do současnosti
Autor(ka) práce: Straka, Filip
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Matula, Miloš
Oponenti práce: Mitwallyová, Helena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Stěžejním tématem této diplomové práce je postupná analýza vývoje územní struktury veřejné správy České republiky od roku 1918 do současnosti. Napříč uvedenou časovou osou je v jednotlivých souvislostech zachycena proměnlivost příslušných, na území českého státu uplatňovaných koncepcí, týkajících se jeho územně - správní struktury. Klíčovou roli zde hraje i následná analýza současného pojetí územní samosprávy a komparace jejích jednotlivých koncepcí. Pomocí odborné literatury a příslušné legislativy jsou zde jednotlivá ústřední témata, plynoucí z institutu smíšeného modelu veřejné správy podrobena postupné kritice. V návaznosti na uvedený rozbor klíčových otázek soudobého systému územní samosprávy je zde i s přihlédnutím k historické různorodosti územní struktury veřejné správy konstatováno, že Česká republika se v souvislosti s dotčenou tématikou ubírá z právního, ale i ekonomického hlediska zcela správným směrem.
Klíčová slova: územní samosprávný celek; územní struktura veřejné správy; veřejná správa; samostatná působnost; územní samospráva; přenesená působnost; decentralizace
Název práce: The development of territorial structure of public administration in the Czech Republic from 1918 to nowadays
Autor(ka) práce: Straka, Filip
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Matula, Miloš
Oponenti práce: Mitwallyová, Helena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This master thesis principally deals with gradual analysis of territorial structure development of czech public administration from 1918 to nowadays. Across listed time axis there is variability of concepts reterring to its territory administration structure. The key role here also plays following analysis of current interpretation of territorial administration and comparison of its particular concepts. Thank to literature and relevant legislation there are a few principal topics coming from the institute of public administration mixed model and facing gradual critics. After the analysis of key questions of current public administration system also with regards to historical diversity of public administration territorial structure is stated that the Czech Republic is on a right way both from legal point of view and economic point of view.
Klíčová slova: delegated function; decentralization; public administration; independent function; territorial structure of public administration; territorial self – government unit; local government

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 3. 2017
Datum podání práce: 31. 8. 2017
Datum obhajoby: 14. 9. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61283/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: