Vývoj českých telefonních operátorů v rámci změn ve vlastnictví nebo pojetí značky po roce 2000

Název práce: Vývoj českých telefonních operátorů v rámci změn ve vlastnictví nebo pojetí značky po roce 2000
Autor(ka) práce: Dvořák, Jakub
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Tyll, Ladislav
Oponenti práce: Krause, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá tématem změny vlastnictví u českým telekomunikačních společností. Cílem práce je identifikovat motivy společností v tomto odvětví pro uskutečnění akvizic a následně vyhodnotit, zda bylo těchto motivů po sloučení společností dosaženo. Analýza zahrnuje akvizice uskutečněné v českém telekomunikačním odvětví od roku 2000. Cílové společnosti sledovaných akvizic byly Eurotel, Český telecom, Český mobil a RadioMobil. Celkově bylo u těchto společností zaznamenáno pět změn majoritního vlastníka. Nejvýznamnějším motivem byl synergický efekt, který byl uváděn u všech akvizic. Dalšími důležitými motivy bylo zvýšení tržního podílu ve třech případech a rebranding značky ve dvou případech. Méně významnými motivy bylo snížení nákladů a zlepšení služeb pro zákazníky z pohledu jedné akvizice. Výsledky práce ukazují, že čtyři z pěti případů můžeme hodnotit jako úspěšné, jelikož jejich motivy byly plně či z větší části naplněny.
Klíčová slova: rebranding značky; synergický efekt; akvizice; Fúze; telekomunikační odvětví
Název práce: The evolution of Czech telecommunication's providers from the perspective of changes in ownerships or the brand communication since 2000
Autor(ka) práce: Dvořák, Jakub
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Tyll, Ladislav
Oponenti práce: Krause, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The topic of the diploma thesis is a change of ownership of Czech telecommunication companies. The aim of the thesis is to identify motives of companies in this industry for an execution of an acquisition and then to evaluate, whether the motives were fulfilled after the acquisition was completed. The analysis involves all acquisitions realized in the Czech telecommunication industry since 2000. Target companies of the observed acquisitions were Eurotel, Český telecom, Český mobil and RadioMobil. In total, five changes of major owners were realized for these companies. A synergistic effect was the most frequent motive for the acquisitions, since it was stated for all acquisitions. Other important motives were an increase of a market share in three cases and rebranding in two cases. Less important motives were lowering of costs and an improvement of service for customers in case of single acquisition. Results of the thesis show that in four of five cases the acquisitions can be considered as successful, since their motives were fully or mostly achieved.
Klíčová slova: Rebranding; Mergers; Synergistic effect; Acquisitions; Telecommunications industry

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 2. 2017
Datum podání práce: 20. 8. 2017
Datum obhajoby: 13. 9. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/60833/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: