Body image v tištěných médiích v ČR

Název práce: Body image v tištěných médiích v ČR
Autor(ka) práce: Bělina, Kamil
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pešek, Ondřej
Oponenti práce: Gažo, Richard
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je zachytit rozsah a způsob využití body image v inzercích lifestylových časopisů a zjistit tak současné vnímání krásy, která nám je prostřednictvím tohoto média prezentována. Dále odhalit, jak se jednotlivé prvky body image liší v lifestylových časopisech pro různé cílové skupiny (ženy, muži či mládež). Vedlejším cílem je porovnání titulních stran z hlediska BI s inzercí uvnitř. První část práce představuje teoretická východiska pro problematiku body image a zaměřuje se na její vztah médiím a marketingové komunikaci. K objektivnímu postižení atributů BI byla vypracovaná obsahová analýza. Zdrojem dat jsou časopisy životního stylu určené třem cílovým skupinám – mužům, ženám a dospívajícím (teenagerům). Výsledkem bylo tvoření ideálů krásy a popsání diferencí v závislosti na cílovém čtenáři.
Klíčová slova: body image; obsahová analýza; inzerce v časopisech životního stylu; ideál krásy
Název práce: Body image in print media in Czech Republic
Autor(ka) práce: Bělina, Kamil
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pešek, Ondřej
Oponenti práce: Gažo, Richard
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to capture the scope and the way of application of body image in advertising of lifestyle magazines and find out the current perception of beauty that is presented through this media type. Furthermore, the purpose is to discover how the individual elements of body image can differ in lifestyle magazines for various target groups (women, men, teenagers). The secondary aim of the thesis is to compare cover pages of the magazines with advertising inside in terms of body image. The first part deals with the theoretical background of body image, self-concept, influence of mass media and marketing communication. The second part is methodology and evaluation of content analysis that was developed in order to objectively affect the body image attributes. Data sources are lifestyle magazines for three target groups – men, women and teenagers. The result was the creation of beauty ideals and the description of differences depending on the target reader.
Klíčová slova: content analysis; advertisements in lifestyle magazines; beauty ideal; body image

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 12. 2016
Datum podání práce: 17. 5. 2017
Datum obhajoby: 13. 9. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/60364/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: