Ocenění společnosti Budějovický Budvar, národní podnik pro účely privatizace

Název práce: Ocenění společnosti Budějovický Budvar, národní podnik pro účely privatizace
Autor(ka) práce: Mikeš, Michal
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Krabec, Tomáš
Oponenti práce: Mahdík, Miloslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá oceněním společnosti Budějovický Budvar, národní podnik pro účely případné privatizace. Datum ocenění bylo zvoleno na 31. 12. 2015, hledanou kategorií hodnoty byla tržní hodnota. V úvodních kapitolách se nachází shrnutí informací a specifik oceňované společnosti. Dále jsou provedeny finanční a strategická analýza, jejichž závěry jsou nezbytné pro volbu metody ocenění. Na základě závěrů těchto analýz byla pro ocenění použita jako primární metoda DCF Entity. Jako doplňková byla zvolena metoda srovnatelných podniků, která ověřuje správnost zvolených předpokladů při ocenění primární metodou.
Klíčová slova: DCF Entity; Metoda tržního porovnání; Budějovický Budvar; tržní hodnota
Název práce: Valuation of Budějovický Budvar, national company for possible privatization
Autor(ka) práce: Mikeš, Michal
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Krabec, Tomáš
Oponenti práce: Mahdík, Miloslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis is focused on valuation of Budějovický Budvar, a national company for possible privatization. The valuation was performed as at 31 December 2015. Sought-after value category was the market value. In the introductory chapters, there is a summary of the information and specifics of the valued company. Subsequently, financial and strategic analyses are carried out, as conclusions of these analyses were necessary to confirm the choice of valuation method. Based on the findings of these analyses, the DCF Entity method was used as a primary method for the valuation. As a supporting valuation method was chosen a market valuation approach to verify the correctness of selected assumptions in the primary method.
Klíčová slova: Market Value; Budějovický Budvar; DCF Entity; Market Value Approach

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 2. 2017
Datum podání práce: 30. 8. 2017
Datum obhajoby: 13. 9. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/60779/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: