Efekt zavedení implicitních aukcí přeshraničních kapacit na množství vypouštěných emisí v České republice, Slovensku a Maďarsku

Název práce: The impact of imposing implicit auction of cross border capacities on the amount of emissions in Czech Republic, Slovakia and Hungary
Autor(ka) práce: Mráz, Vít
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Geuss, Erik
Oponenti práce: van Koten, Silvester
Jazyk práce: English
Abstrakt:
One of the pieces of further interconnecting European power markets is market coupling, or more specifically implicit auction of cross border transmission capacities. That should lead to more effective allocation of resources and, according to hypothesis, surprisingly to slightly higher emission of some pollutants per generated unit of electricity into the air. Purpose of this thesis is to verify if this really happened in Czech Republic, Slovakia and Hungary. In order to describe this mechanism merit order curve is constructed and day ahead hourly prices of electricity are used. From these approximate generation from coal and gas power plants are calculated and finally out of that total amount of pollutants emitted into the air before and after market coupling is calculated. Results confirms hypothesis in Czech Republic and Hungary, but causality is questionable.
Klíčová slova: market coupling; implicit auction; emissions; power market
Název práce: Efekt zavedení implicitních aukcí přeshraničních kapacit na množství vypouštěných emisí v České republice, Slovensku a Maďarsku
Autor(ka) práce: Mráz, Vít
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Geuss, Erik
Oponenti práce: van Koten, Silvester
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Jednou z částí hlubšího propojování Evropského trhu s elektřinou je market coupling, konkrétně implicitní aukce přeshraničních kapacit. Zavedení implicitních aukcí by mělo vést k efektivnější alokaci kapacit a tím k efektivnější alokaci zdrojů. To by podle hypotézy mělo překvapivě vést k mírnému nárůstu vypouštění některých emisí na jednotku vytvořené elektřiny. Cílem této práce je ověřit, zda k tomuto efektu došlo v České republice, na Slovensku a v Maďarsku. K dosažení tohoto cíle je vytvořen model merit order křivek a použity hodinové ceny z denního trhu. tato data jsou dále použita k odvození výroby z uhelných a plynových elektráren a ta poté k výpočtu celkových emisí před a po market couplingu. Výsledky potvrzují hypotézu v České republice a v Maďarsku, kauzální vztah je však nejistý.
Klíčová slova: implicitní aukce; market coupling; emise; trh s elektřinou

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Ekonomika a správa životního prostředí
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 11. 2016
Datum podání práce: 1. 6. 2017
Datum obhajoby: 18. 9. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/60137/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: