Sdílená ekonomicka a udržitelný vývoj

Název práce: Sharing Economy and Sustainable Development
Autor(ka) práce: Motyčková, Nela
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Antal, Jarolím
Oponenti práce: Sankot, Ondřej
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The aim of the thesis is to discuss and evaluate the possible impact of the sharing economy on the long-term sustainability from both ecological and economic perspective. The first part of the thesis serves as an introduction to the topics of research. The concept of the sharing economy is described, including its current position on the market. The theory of the sustainable development is split between the ecological and neoclassical school of thought. The most relevant aspects of the sustainability of the sharing economy are identified to enable its interconnection with economic models to complement the theory. In the second part, sustainability of the current economic growth is evaluated, followed by application of the sharing economy on the models: Genuine Progress Indicator measuring the sustainable development and Solow and Harrod-Domar models measuring the long-run economic growth. The possible impact of the sharing economy on these models is evaluated in form of discussion. In the end of the thesis, the importance of the efficient regulation is emphasized and the limits of the both schools of thought with the economic models are debated.
Klíčová slova: Sharing economy; Sustainable development ; Economic growth; Sustainability ; Ecological economics; Neoclassical economics
Název práce: Sdílená ekonomicka a udržitelný vývoj
Autor(ka) práce: Motyčková, Nela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Antal, Jarolím
Oponenti práce: Sankot, Ondřej
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem této práce je popsat a zhodnotit možný vliv sdílené ekonomiky na dlouhodobou udržitelnost jak z ekologické, tak z ekonomické perspektivy. První část práce slouží jako úvod do hlavních témat práce. Popisuje koncept sdílené ekonomiky, včetně jejího současného postavení na trhu. Teorie udržitelného vývoje je rozdělena do dvou ekonomických směrů: ekologického a neoklasického. Nejrelevantnější aspekty udržitelnosti ve sdílené ekonomice jsou identifikovány, aby umožnily propojení s ekonomickými modely, a doplnily tak teorii. Ve druhé části práce je hodnocena udržitelnost současného vývoje, následovaná aplikací sdílené ekonomy na ekonomické modely: GPI měřící udržitelný vývoj a Solow a Harrod-Domar modely měřící dlouhodobý ekonomický růst. Možný vliv sdílené ekonomiky na tyto modely je hodnocen ve formě diskuze. Na závěr práce je zdůrazněna důležitost efektivní regulace a jsou zmíněny limity týkající se obou ekonomických směrů a modelů.
Klíčová slova: Ekonomický růst; Sdílená ekonomika; Udržitelný vývoj; Ekologická ekonomie; Neoklasická ekonomie; Udržitelnost

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 5. 2017
Datum podání práce: 7. 12. 2017
Datum obhajoby: 15. 1. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/60466/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: