Vývoj evropské identity v Německu. Analýza vývoje evropské identity v Německu od Kohla až po současnost v rovině politické a občanské

Název práce: Vývoj evropské identity v Německu. Analýza vývoje evropské identity v Německu od Kohla až po současnost v rovině politické a občanské
Autor(ka) práce: Votruba, David
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořáková, Vladimíra
Oponenti práce: Fleissner, Kamil
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se věnuje dlouhodobému vývoji evropské identity v Německu. Ta je zkoumána z hlediska kulturní identity a občanské identity. Práce si klade za cíl objasnit vztah mezi politickou a občanskou rovinou diskurzu o Evropě. Pomocí kvalitativní metodologie diskurzivní analýzy je zkoumán vliv politického diskurzu na utváření a změny evropské identity v rovině občanské. Dalším cílem této práce je detailně popsat obsah pojmu evropská identita v Německu v obou rovinách v dlouhém časovém období; stanovit klíčové prvky, které ovlivňují tento obsah a dynamiku jeho vývoje.
Klíčová slova: evropská identita; občanská identita; Evropa; kulturní identita; Evropská unie
Název práce: Development of German European identity. Analysis of German European identity development from Kohl to the present on political and civil level
Autor(ka) práce: Votruba, David
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Dvořáková, Vladimíra
Oponenti práce: Fleissner, Kamil
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis regards long-term development of German European identity. It is examined both from the view of cultural identity and from the view of civic identity. The aim of this work is to clarify the relation between political and civil level of discourse about Europe. Via qualitative research method of discourse analysis is explored the impact of political discourse on creating and changing of European identity on the civil level. Another objective of this thesis is to provide a thorough description of the meaning of German European identity on both levels in a long term; define key factors influencing this meaning and the dynamics of the development of it.
Klíčová slova: European identity; Civic identity; cultural identity; Europe; European union

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Evropská integrace
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra politologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 10. 2016
Datum podání práce: 8. 12. 2017
Datum obhajoby: 9. 1. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/58986/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: