Nehmotné kulturní dědictví České republiky

Název práce: Nehmotné kulturní dědictví České republiky
Autor(ka) práce: Balladová, Tereza
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Jarolímková, Liběna
Oponenti práce: Mojmír, Nováček
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je zjistit, jaký potenciál má český systém značení turistických tras při zápisu do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva. První dvě kapitoly pojednávají o organizaci UNESCO a spolku Klubu českých turistů, jejich významu, činnosti a vztahem KČT k turistickému značení. Třetí kapitola se zabývá zápisem nových památek do Reprezentativního seznamu. Na základě toho se čtvrtá kapitola věnuje zhodnocení možnosti zápisu českého systému turistického značení do Seznamu nehmotných statků tradiční lidové kultury ČR, nezbytného k zápisu do seznamu světového. Poslední kapitola rovněž vyvozuje závěry, zda statek splňuje předpoklady pro zápis do uvedených seznamů, a uvádí případná nezbytná opatření pro jeho úspěšný zápis.
Klíčová slova: Klub českých turistů; turistická trasa; turistické značení; Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva; nehmotné kulturní dědictví
Název práce: The Intangible Cultural Heritage of the Czech Republic
Autor(ka) práce: Balladová, Tereza
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Jarolímková, Liběna
Oponenti práce: Mojmír, Nováček
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to figure out whether the Czech hiking trails system has the potential to be added to the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity by UNESCO. The first two chapters of the paper explore the UNESCO’s and the Czech Tourist Club’s importance and their activities as well as the relation between the Czech Tourist Club and the hiking trails system. The third chapter deals with the inscription to the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. Based on that, the fourth chapter is dedicated to the evaluation of the possibilities that the Czech hiking trails system will be added to the List of Intangible Cultural Heritage of the Czech Republic which is crucial for the inclusion to the world’s list. The last chapter also provides conclusion whether the Czech hiking trails system has the potential to be added to both the lists and states the possible essential arrangements for its successful inclusion.
Klíčová slova: Czech Tourist Club; hiking trail; hiking sign; Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity; intangible cultural heritage

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 3. 2016
Datum podání práce: 8. 12. 2017
Datum obhajoby: 12. 1. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57158/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: