Vybrané prospekty One Belt, One Road pro oblast Blízkého východu (případové studie Saúdská Arábie a Irán)

Název práce: Vybrané prospekty One Belt, One Road pre oblasť Blízkeho východu (prípadové štúdie Saudská Arábia a Irán)
Autor(ka) práce: Tomečková, Lenka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stuchlíková, Zuzana
Oponenti práce: Lehmannová, Zuzana
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Predkladaná diplomová práca sa zaoberá aplikáciou čínskej integračnej iniciatívy One Belt, One Road na oblasť Blízkeho východu. Osobitná pozornosť je vo forme prípadových štúdií venovaná Saudskej Arábii a Iránu ako dvom hlavným regionálnym mocnostiam, ktorých rivalita predstavuje jeden z kľúčových determinantov diania na Blízkom východe. Prvá kapitola je venovaná analýze čínskej zahraničnej politiky. Mapuje hlavné tradičné východiská, princípy, koncepty a ciele, ktoré následne rozvíja prostredníctvom obdobnej analýzy ,,novej" zahraničnej politiky v ére čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga. Následne kontextualizuje One Belt, One Road v tejto novej zahraničnej politike a predstavuje iniciatívu po všeobecnej stránke. Druhá kapitola vytvára ,,teoretické zázemie” pre realizáciu One Belt, One Road na Blízkom východe, a to formou analýzy vzájomných kultúrno-historických, ekonomických a zahranično-politických väzieb, s dôrazom na vystupovanie Číny v troch vybraných otázkach (Blízkovýchodný mierový proces, Iránska jadrová dohoda a občianska vojna v Sýrii). Tretia časť práce má formu prípadových štúdií, v nadväznosti na charakteristiku Saudskej Arábie a Iránu kapitola predstavuje ich ekonomické prospekty pre One Belt, One Road, ktoré následne reflektuje v zhodnotení ich potenciálnych implikácií pre zahraničnú politiku Číny.
Klíčová slova: Čína; Saudská Arábia; Irán; Nová hodvábna cesta; Si Ťin-pching; infraštruktúra; energetika
Název práce: Vybrané prospekty One Belt, One Road pro oblast Blízkého východu (případové studie Saúdská Arábie a Irán)
Autor(ka) práce: Tomečková, Lenka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stuchlíková, Zuzana
Oponenti práce: Lehmannová, Zuzana
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Předkládaná diplomová práce se věnuje aplikaci čínské integrační iniciativy One Belt, One Road na oblast Blízkého východu. Zvláštní pozornost je věnována formou případových studií Saúdské Arábii a Iránu. Obě země jsou považovány za hlavní regionální mocnosti a jejich rivalita představuje jeden z klíčových hybatelů dění na Blízkém východě. První kapitola je věnována analýze čínské zahraniční politiky. Mapuje hlavní tradiční východiska, principy, koncepty a cíle, které následně rozvíjí prostřednictvím obdobné analýzy ,,nové" zahraniční politiky v éře čínského prezidenta Si Ťin-pchinga. Práce následně zařazuje One Belt, One Road do kontextu této nové zahraniční politiky a představuje zmíněnou iniciativu. Druhá kapitola vytváří ,,teoretické zázemí” pro realizaci One Belt, One Road na Blízkém východě, a to formou analýzy vzájemných kulturně-historických, ekonomických a zahraničně-politických vazeb, se zvláštním důrazem na vystupování Číny ve třech vybraných otázkách (Blízkovýchodní mírový proces, Iránská dohoda o jaderném programu a občanská válka v Sýrii). Třetí část práce má formu případových studií; v návaznosti na charakteristiku Saúdské Arábie a Iránu kapitola představuje jejich ekonomické prospekty pro One Belt, One Road, které následně reflektuje v zhodnocení jejich potenciálních vlivů na zahraniční politiku Číny.
Klíčová slova: Saúdská Arábie; Irán; Si Ťin-pching; infrastruktura; energetika; Čína; Nová hedvábní stezka
Název práce: The selected prospects of the One Belt, One Road for the Middle East (Case studies Saudi Arabia and Iran)
Autor(ka) práce: Tomečková, Lenka
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Stuchlíková, Zuzana
Oponenti práce: Lehmannová, Zuzana
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The master thesis presents an analysis of selected prospects of China’s pilot integration initiative One Belt, One Road, applied on the Middle East. Particular attention is dedicated to Saudi Arabia and Iran as two main regional competitors, whose mutual rivalry stands for one of the key determinants of the regional developments. The first chapter focuses on China’s foreign policy. Mapping of the fundamental bases, principles, concepts and goals of China’s foreign policy in its traditional interpretation is followed by the very same analysis of the ’new’ China’s foreign policy in the Xi Jinping era. Building on these two analyses it sets the One Belt, One Road initiative within the context of the ‘new’ China’s foreign policy and provides a general introduction of the initiative. The second chapter creates a theoretical background of the thesis in terms of analysis of mutual cultural-historical, economic and political ties with particular emphasis on China's positioning and influence in three selected issues (Middle East Peace Process, Iran Nuclear Deal and Syrian civil war). The last part of the thesis, presented in the form of case studies, is introduced by characterization of Saudi Arabia and Iran, followed by evaluation of their economic prospects for the One Belt, One Road initiative. These are consequently reflected in the assessment of their potential implications on China’s foreign policy towards the region.
Klíčová slova: energy; Xi Jinping; infrastructure; One Belt, One Road; Saudi Arabia; China; Iran

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 6. 2017
Datum podání práce: 8. 12. 2017
Datum obhajoby: 11. 1. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/49441/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: