Analýza a komparace vývoje nezaměstnanosti a volných pracovních míst v České republice a na Slovensku v letech 2000 - 2016 s využitím Beveridgeovy křivky

Název práce: Analýza a komparace vývoje nezaměstnanosti a volných pracovních míst v České republice a na Slovensku v letech 2000 - 2016 s využitím Beveridgeovy křivky
Autor(ka) práce: Vaňát, Jakub
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zeman, Martin
Oponenti práce: Pekárek, Štěpán
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je analýza a komparace vývoje nezaměstnanosti a volných pracovních míst v České a Slovenské republice v období 2000 - 2016 se záměrem porozumět dynamice uvedených trhů práce. Práce využívá nástroje Beveridgeovy křivky k určení strukturálních změn nezaměstnanosti na trhu práce. Teoretická část práce zahrnuje charakteristiku trhu práce a následně vysvětluje pojmy související se zkoumanými makroekonomickými ukazateli a Beveridgeovou křivkou. Praktická část analyzuje odlišný vývoj míry nezaměstnanosti a míry volných pracovních míst mezi Českou a Slovenskou republikou ve zkoumaných časových obdobích. Zjištěné výsledky ukazují na shodný vývojový trend zkoumaných ukazatelů, ale s rozdílnými statistickými hodnotami. Závěrečná data poukazují na problematiku nedostatku pracovních sil v České republice v porovnání s problematikou přebytku pracovních sil na Slovensku.
Klíčová slova: Volná pracovní místa; Beveridgeova křivka; Nezaměstnanost; Česká republika; Slovenská republika
Název práce: Analysis and comparison of the development of unemployment and job vacancies in the Czech republic and Slovakia between 2000 - 2016 using the Beveridge curve
Autor(ka) práce: Vaňát, Jakub
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zeman, Martin
Oponenti práce: Pekárek, Štěpán
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of my bachelor thesis is to analyze and compare the development of unemployment and job vacancies in the Czech Republic and the Slovak Republic between 2000 and 2016 to understand local labor market dynamics. The thesis uses the Beveridge curve to determine structural changes in unemployment in the labor market. The theoretical part of the thesis studies the characteristics of the labor market and subsequently explains the terms related to the studied macroeconomic indicators and the Beveridge curve. Furthermore, the practical part analyzes the differences in development of unemployment rate and rate of vacancies between the Czech Republic and the Slovak Republic for a given time period. The results show same development of the researched indicators, but with different statistical values. The final data define the problem of labor shortage in the Czech Republic compared to the excess supply of labor force in the Slovak Republic.
Klíčová slova: Slovak Republic; Czech Republic; Unemployment; Vacancies; Beveridge curve

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 10. 2017
Datum podání práce: 14. 12. 2017
Datum obhajoby: 5. 2. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63395/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: