Analýza a komparace vývoje státní sociální podpory v České republice a na Slovensku v letech 2004 - 2017 se zaměřením na domácnosti s dětmi

Název práce: Analýza a komparace vývoje státní sociální podpory v České republice a na Slovensku v letech 2004 - 2017 se zaměřením na domácnosti s dětmi
Autor(ka) práce: Čapková, Barbara
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Lukášová, Tereza
Oponenti práce: Zeman, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá analýzou a komparací dávek státní sociální podpory v České republice a Slovenské republice v letech 2004-2017 se zaměřením na domácnosti s dětmi. Státní sociální podpora je základní systém, který se zabývá finanční podporou rodin s dětmi v obou zemích. Jsou zkoumány jednotlivé dávky státní sociální podpory, tedy přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, porodné a pohřebné, v obou zemích. Pomocí komparace jsou ověřované stanovené hypotézy, zda státní sociální podpora v České republice je vzhledem k vývoji systému a jednotlivých dávek více transparentní a jednodušší než systém státní sociální podpory v Slovenské republice, a také zda systém státní sociální podpory v České republice je vzhledem k vývoji jednotlivých dávek méně efektivní a více finančně náročný pro stát než systém v Slovenské republiky. Z provedené analýzy a komparace nebyly tyto hypotézy potvrzeny. V závěru práce je uvedeno vlastní zhodnocení obou systému.
Klíčová slova: sociální politika; sociální zabezpečení; státní sociální podpora; rodičovský příspěvek; porodné; pohřebné
Název práce: The analysis and comparison of state social support benefits in the Czech republic and Slovak republic in 2004–2017 with focus on households with children
Autor(ka) práce: Čapková, Barbara
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Lukášová, Tereza
Oponenti práce: Zeman, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bachelor thesis deals with the analysis and comparison of state social support benefits in the Czech republic and Slovak republic in 2004–2017 with focus on households with children. State social support is elementary system that deals with financial support of families with children in both countries. Individual benefits such as, child benefit, parental allowance, maternity grant and death grant, are examined in both countries. Established hypotheses are verified using comparison, whether the state social support in the Czech republic is more transparent and simpler than the system in the Slovak republic. And also, if the system of state social support in Czech republic is less efficient and more financially demanding for the state due to the development of individual benefits than the system in the Slovak republic. From these analyzes and comparisons, these hypotheses were not confirmed. At the end of the thesis there is a self-evaluation of both systems.
Klíčová slova: social policy; social security; state social support; parental allowance; maternity grant; death grant

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 9. 2017
Datum podání práce: 15. 12. 2017
Datum obhajoby: 5. 2. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63303/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: