Jsou české domácnosti, firmy a veřejný sektor připraveny na dopady digitalizace na konci druhé dekády 21. století?

Název práce: Jsou české domácnosti, firmy a veřejný sektor připraveny na dopady digitalizace na konci druhé dekády 21. století?
Autor(ka) práce: Soukup, Albert
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Štěpánek, Pavel
Oponenti práce: Lukášová, Tereza
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Digitalizace je v dnešní době jeden z nejvýznamnějších trendů, který ovlivňuje ekonomiku i společnost. Tato práce analyzuje, zda jsou české domácnosti, firmy a veřejný sektor připraveny na dopady digitalizace. První část práce popisuje pohled veřejné, soukromé i akademické sféry na téma digitalizace a jejích dopadů. Obsahuje také vlastní definici pojmu digitalizace. Druhá kapitola popisuje problematiku měření digitalizace a inovací. Zbylá část práce obsahuje analýzu stavu digitalizace českých domácností, firem a veřejného sektoru, pro které definuje vhodné statistické ukazatele. Na základě mezinárodního srovnání a interpretace výsledků práce konstatuje, že české domácnosti a firmy jsou připraveny na dopady digitalizace, zatímco veřejný sektor připraven není. Součástí práce jsou i doporučení dalších kroků pro všechny tři zkoumané sektory
Klíčová slova: Digitalizace; Digitální technologie; Inovace; Dopady; Veřejný sektor; Domácnosti; Firmy
Název práce: Are Czech households, companies and public sector ready for impact of digitization by the end of second decade of the 21st century?
Autor(ka) práce: Soukup, Albert
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Štěpánek, Pavel
Oponenti práce: Lukášová, Tereza
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Digitization is one of the most important trends shaping economy and society today. This thesis evaluates readiness of Czech households, companies and public sector for impact of digitization. The thesis starts with description of public, private and academic sectors’ view on the topic. It also includes own definition of the term digitization. Second chapter describes issues that researchers face while measuring digitization and innovations in general. Rest of the thesis includes analysis of current digital state of Czech households, companies and public sector. Based on international comparison and results interpretation, the thesis concludes that Czech households and companies are ready for impact of digitization, while public sector is not. The thesis includes recommendations of next steps for all three sectors.
Klíčová slova: companies; public sector; Digitization; innovation; impact; households; digital technology

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 10. 2017
Datum podání práce: 15. 12. 2017
Datum obhajoby: 31. 1. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63535/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: