Predikční modely pro zhodnocení finančního zdraví nemocnic

Název práce: Predikční modely pro zhodnocení finančního zdraví nemocnic
Autor(ka) práce: Trubačová, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hajdíková, Taťána
Oponenti práce: Pevná, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení finančního zdraví nemocnic pro-střednictvím bankrotních a bonitních modelů a jiných souhrnných indexů hodnotících finanční zdraví. K zhodnocení finančního zdraví zvoleného vzorku českých nemocnic jsou vybrány zahraniční souhrnné indexy navržené pro potřeby hodnocení finančního zdraví nemocnic – Ohlsonovo O-Score, Cleverleyho Financial Flexibility Index a polské ukazatele od Agnieszky Bem a kol. Dále budou využity modely pro hodnocení finanční-ho zdraví podnikatelských subjektů – Altmanovo Z-skóre, index IN05 a poté H´index, jenž byl navržen pro hodnocení finančního zdraví českých nemocnic. Základním cílem diplomové práce je ověřit predikční schopnost zahraničních indexů na českých datech.
Klíčová slova: Zdravotnictví; bankrotní modely; bonitní modely; souhrnné indexy hodnocení; finanční zdraví; predikční modely
Název práce: Predictive Models for Assessing the Financial Health of Hospitals
Autor(ka) práce: Trubačová, Kateřina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Hajdíková, Taťána
Oponenti práce: Pevná, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This Diploma Thesis analyzes the the issue of evaluation financial health of hospitals with bankruptcy and crediworthy models and other aggregates indicate of financial health. To evaluation financial health of selected sample of Czech hospitals are used foreign aggregate indices designed to assess the financial health of hospitals - Ohlsono´s O-Score, Cleverley´s Financial Flexibility Index and Polish indicates. On the other hand are alazyze models for assessing the financial health of business entities - Altman´s Z-score, IN 05. The last one is H´index designed to assess the financial health of Czech hospitals. The main goal of this Diploma Thesis is to verify the predictability of foreign indexes on Czech data.
Klíčová slova: healthcare; aggregate indicate of financial health; bankruptcy models; creditworthy models; financial health

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 10. 2016
Datum podání práce: 15. 12. 2017
Datum obhajoby: 24. 1. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/59084/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: