Analýza vlivu investic do lidského kapitálu na hospodářský růst

Název práce: Analýza vlivu investic do lidského kapitálu na hospodářský růst
Autor(ka) práce: Kalibová, Tereza
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Chytil, Zdeněk
Oponenti práce: Babin, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce analyzuje závislost hospodářského růstu na investicích do lidského kapitálu. Lidský kapitál je aproximován veřejnými a soukromými výdaji do zdraví a vzdělání a dalšími vybranými proměnnými. V první části práce se zabývám růstovými teoriemi, lidským kapitálem a investicí do jeho dvou hlavních forem, kterými jsou zdraví a vzdělání. Pohled na problematiku lidského kapitálu a jeho vlivu na hospodářský růst poskytuje shrnutí vybraných dosavadních empirických studií. Na základě zjištěných poznatků formuluji základní hypotézu o pozitivním vlivu soukromých a veřejných výdajů do zdraví a vzdělání na růst hrubého domácího produktu. Za pomoci neoklasické teorie odvozuji model, který je inspirován modelem z paperu autorů Beraldo, Montolio, Turati (2009). Dále je provedena komparace výsledků empirické analýzy statistických údajů České republiky a Slovenské republiky z let 1995 až 2014. Výstupy provedené analýzy za pomoci metody nejmenších čtverců potvrzují hypotézu práce jen z části. A to ve smyslu zjištění statisticky významného pozitivního vlivu na hospodářský růst pouze u některých proměnných zastupujících investice do lidského kapitálu.
Klíčová slova: zdraví; vzdělání; lidský kapitál; hospodářský růst; investice do lidského kapitálu
Název práce: Analysis of the impact of investments in human capital on economic growth
Autor(ka) práce: Kalibová, Tereza
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Chytil, Zdeněk
Oponenti práce: Babin, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with dependence of economic growth on investment in human capital. Human capital is approximated by public and private spending on health and education and other selected variables. The first part of the work is focused on growth theories, human capital and investment in two major forms of human capital which are health and education. The view of human capital and its impact on economic growth provides a summary of selected empirical studies. Because of the findings I formulate the basic hypothesis about the positive impact of private and public expenditures on health and education on the growth of gross domestic product. Based on a neoclassical theory is derived the model which is inspired by the model of Beraldo, Montolio, Turati (2009). Empirical analysis is carried out on data from the Czech Republic and the Slovak Republic from 1995 to 2014. The results of the analysis performed using the ordinary least squares method do not confirm the hypothesis of this thesis. However partly it was confirmed because of the statistically significant positive effect on economic growth of some variables which representing the investment in human capital.
Klíčová slova: human capital; economic growth; investment in human capital; health; education

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 9. 2017
Datum podání práce: 17. 12. 2017
Datum obhajoby: 30. 1. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63566/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: