DOPADY PRŮBĚHŮ HOSPODÁŘSKÝCH CYKLŮ NA AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993 - 2015

Název práce: DOPADY PRŮBĚHŮ HOSPODÁŘSKÝCH CYKLŮ NA AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993 - 2015
Autor(ka) práce: Tahovská, Anna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Ševčík, Miroslav
Oponenti práce: Dyba, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je analyzovat dopady hospodářských cyklů na český automobilový průmysl v letech 1993 – 2015. Práce se zaměřuje zejména na výrobu osobních automobilů ale i na automobilový průmysl jako celek. Výsledek zkoumání potvrzuje základní hypotézu: Automobilový průmysl v České republice, jako cyklické odvětví, kopíruje vývoj hospodářského cyklu České republiky. Tento vývoj je dokázán ukazateli, jako jsou počty zaměstnanců automobilového průmyslu, registrace ojetých vozidel nebo mzdy zaměstnanců automobilového průmyslu. Nikdy se ale nejedná o markantní dopady. U ukazatele tržeb je vývoj u každé společnosti odlišný. Vliv na to má proexportní orientace českého automobilového průmyslu a politiky jednotlivých společností. I z tohoto důvodů mají na český automobilový trh větší dopady zahraniční hospodářské cykly, než české hospodářské cykly.
Klíčová slova: Hospodářský cyklus ; Automobilový průmysl; Česká republika; Škoda Auto; TPCA; Hyundai
Název práce: IMPACTS OF THE COURSE OF BUSINESS CYCLES ON AUTOMOTIVE INDUSTRY IN THE CZECH REPUBLIC BETWEEN 1993 AND 2015
Autor(ka) práce: Tahovská, Anna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Ševčík, Miroslav
Oponenti práce: Dyba, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to analyze impacts of business cycles on the Czech automotive industry in years 1993 – 2015. The thesis focuses mainly on the production of passenger cars as well as on the automotive industry as a whole. The result of the research confirms the underlying hypothesis: The automotive industry in the Czech Republic, as a cyclical sector, copies the development of the business cycle of the Czech Republic. This development is evidenced by indicators such as the number of employees in the automotive industry, the registration of used vehicles or the wages of the car industry employees. Nevertheless, these are never striking impacts. For the revenue indicator, the development for each company is different. The pro-export orientation of the Czech automotive industry and the policies of individual companies is the reason why. For this reason, the Czech automotive market is more impacted by foreign business cycles than by Czech business cycles.
Klíčová slova: Automotive Industry; Czech Republic; Skoda Auto; Hyundai; Business Cycle; TPCA

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 12. 2016
Datum podání práce: 17. 12. 2017
Datum obhajoby: 1. 2. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/59961/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: