Hypotéza Permanentního Důchodu: Případ ČR

Název práce: Hypotéza Permanentního Důchodu: Případ ČR
Autor(ka) práce: Málek, Filip
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Potužák, Pavel
Oponenti práce: Chytilová, Helena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce testuje hypotézu permanentního důchodu za použití zobecněného modelu, ve kterém se objevují dvě skupiny spotřebitelských jednotek. První skupina je reprezentována spotřebiteli, kteří odvozují své spotřební výdaje od současného disponibilního důchodu. Podíl této skupiny v celé populaci je označen jako λ. Druhou skupinou jsou spotřebitelé chovající se v souladu s hypotézou permanentního důchodu. Jejich zastoupení v populaci je vyjádřeno jako reziduum (1 – λ). Testování hypotézy bylo provedeno skrze odhadnutí koeficientu λ a jeho následné ekonometrické vyhodnocení. K odhadům byl použit přístup instrumentálních proměnných aplikovaný spolu s dvoustupňovou metodou nejmenších čtverců. Data-set tvoří čtvrtletní časové řady pro Českou republiku pro období 1996 – 2017. Spotřebu reprezentují data o výdajích na zboží krátkodobé spotřeby a HDP byla použita jako proxy proměnná disponibilního důchodu. Při použití dat o výdajích na zboží krátkodobé spotřeby jako endogenní proměnné nebyla hypotéza permanentního důchodu zamítnuta. Striktní verze hypotézy byla zamítnuta v případě použití dat o výdajích na zboží krátkodobé spotřeby spolu s výdaji na služby.
Klíčová slova: hypotéza permanentního důchodu; agregátní spotřeba; instrumentální proměnné
Název práce: Permanent Income Hypothesis: Case of the Czech Republic
Autor(ka) práce: Málek, Filip
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Potužák, Pavel
Oponenti práce: Chytilová, Helena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis tests the permanent income hypothesis using a generalized model. In this model, consumer units are divided into two groups. The first group is representative of consumers whose consumption expenditure is determined by their current disposable income. A fraction of this group from the entire population is designated as λ. The second group is made up of consumers who behave in accordance with the permanent income hypothesis. A fraction of the second group is represented as the remainder of population (1 – λ). Testing of the hypothesis was done by estimation of the coefficient λ and its econometric evaluation. An instrumental variable approach together with a two-stage least-squares regression analysis was used as an estimation method. The data set consists of quarterly time series from The Czech Republic covering the years 1996 – 2017. Consumption is measured as expenditures on goods for short-term consumption and GDP was used as a proxy variable of disposable income. Using the data about expenditures on goods for short-term consumption as an endogenous variable, the permanent income hypothesis was not rejected. Strict version of the hypothesis was rejected when data on expenditures on short-term consumption goods and services were used.
Klíčová slova: aggregate consumption; permanent income hypothesis; instrumental variables

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 8. 2017
Datum podání práce: 18. 12. 2017
Datum obhajoby: 29. 1. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/62765/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: