Analýza faktorů ovlivňujících návštěvnost a tržby prodejní jednotky adidas ČR, s.r.o

Název práce: Analýza faktorů ovlivňujících návštěvnost a tržby prodejní jednotky adidas ČR, s.r.o
Autor(ka) práce: Vacek, Josef
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Všetičková, Simona
Oponenti práce: Babin, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce analyzuje vliv faktorů meteorologického, sezónního, ekonomického a marketingového charakteru na tržby a návštěvnost prodejní jednotky společnosti adidas ČR, s.r.o. Za tímto účelem jsou sestaveny dva ekonometrické modely. První model analyzuje vliv vybraných faktorů na tržby prodejní jednotky, druhý model analyzuje vliv stejných faktorů na návštěvnost prodejní jednotky. Data pro tuto analýzu mají charakter časové řady a jsou sledována v týdenní granualitě za období 2012 – 2016. Odhad parametrů jednotlivých modelů je proveden metodou nejmenších čtverců. Zásadním zjištěním je výrazný vliv návštěvnosti na tržby prodejní jednotky. Pro tuto konkrétní prodejnu znamená nárůst návštěvnosti o 1 % ceteris paribus nárůst tržeb v průměru o 0,66 %. V modelu návštěvnosti prodejny se jako významný ukazuje pozitivní vliv růstu průměrných cen prodaných výrobků na návštěvnost prodejny. Dalším zjištěním práce, je zanedbatelný vliv počasí na tržby i návštěvnost prodejní jednotky.
Klíčová slova: návštěvnost; tržby; sezóna; metoda nejmenších čtverců; počasí; časová řada; marketingové akce
Název práce: Analysis of factors affecting traffic and sales of the sales unit of adidas ČR, s.r.o
Autor(ka) práce: Vacek, Josef
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Všetičková, Simona
Oponenti práce: Babin, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis analyzes the influence of various meteorological, seasonal, economical, and marketing factors on sales and traffic of single sales unit of the company adidas ČR, s.r.o. Two econometrical models are built for that purpose. The first model analyzes the influence of chosen factors on the sales of the store and the second model analyzes the influence of the same factors on the traffic of that store. Both models are compared thereafter. Data for this analysis have the time-series character and they are captured on weekly basis between years 2012 – 2016. The estimation of the parameters in each model is based on the ordinary least squares method. The key finding is the significant impact of traffic on the sales unit's sales. For this particular store, the increase in traffic by 1% ceteris paribus increases sales by an average of 0.66%. In the sales model of the store, the positive effect of the growth of average prices of the sold products on the store traffic is significant. Another finding of work is the negligible impact of weather on sales and traffic of the store.
Klíčová slova: sales; season; marketing events; weather; traffic; time series; ordinary least squares

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 4. 2017
Datum podání práce: 18. 12. 2017
Datum obhajoby: 30. 1. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61882/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: