Zavádění obnovitelných zdrojů energie na trh v České republice a jejich hospodářský dopad na skupinu ČEZ mezi lety 1993-2016

Název práce: Zavádění obnovitelných zdrojů energie na trh v České republice a jejich hospodářský dopad na skupinu ČEZ mezi lety 1993-2016
Autor(ka) práce: Voseček, Vít
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zeman, Martin
Oponenti práce: Řežábek, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce je zaměřena na vývoj obnovitelných zdroj provozovaných Skupinou ČEZ a porovnává výhodnost obnovitelných zdrojů pro celou Skupinu. Práce obsahuje analýzu závislosti mezi cenou ropy, silové elektřiny a spotovou cenou akcií ČEZ. Mezi cenou elektřiny a spotovou cenou akcií ČEZ existuje silná korelace, menší koleraci pak lze sledovat mezi cenou elektřiny a cenou ropy. Druhým cílem práce je zhodnotit investice, které skupina ČEZ vynaložila, a porovnat je s veřejnou podporou, kterou získala. Zároveň se práce zabývá také veřejnou podporou obnovitelných zdrojů.
Práce dochází k závěru, že investice do obnovitelných zdrojů energie se Skupině ČEZ značně zhodnotily. Skupina ČEZ byla schopna využít veřejnou podporu pro svůj hospodářský úspěch.
Klíčová slova: dotace; Hospodářský výsledek; skupina ČEZ; PXE; silová elektřina
Název práce: Implementation of renewable energy sources in the Czech Republic and their economic impact on CEZ Group between 1993 and 2016
Autor(ka) práce: Voseček, Vít
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zeman, Martin
Oponenti práce: Řežábek, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis is focused on development of renewable resources operated by the CEZ Group and then compares benefits taken from the renewable resources for the whole Group.The thesis contains analysis of dependence between the price of oil, electricity and the spot price of ČEZ shares. There is a strong correlation between the price of electricity and the spot price of ČEZ shares and weaker but correlation between the price of electricity and the price of oil.The second objective of the thesis is to evaluate the investments that ČEZ has expended and to compare them with the subsidies it received. At the same time, the thesis also explores the subsidies for renewable sources.The thesis concludes that investments into renewable energy sources have increased the value by the CEZ Group significantly. CEZ Group has been able to use its subsidies for its economic success.
Klíčová slova: CEZ group; eletricity; PXE; subsidies; economic result

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 10. 2017
Datum podání práce: 18. 12. 2017
Datum obhajoby: 5. 2. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61350/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: