Zavedení přenosu dańové povinnosti na vybrané zboží

Název práce: Zavedení přenosu dańové povinnosti na vybrané zboží
Autor(ka) práce: Nováková, Michaela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zídková, Hana
Oponenti práce: Čejková, Eliška
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku režimu přenesení daňové povinnosti na obiloviny a technické plodiny, který byl v České republice zaveden 1. dubna 2015. Hlavním cílem této práce je zhodnotit, zda po zavedení režimu přenesení daňové povinnosti byly eliminovány podvodné dodávky v rámci EU související s kolotočovými podvody a pokusit se odhadnout výši daňových úniků před zavedením tohoto režimu. Dále se tato práce zabývá principem kolotočového podvodu a opatřeními, která EU přijímá za účelem snížení daňových úniků prostřednictvím zlepšení výměny informací mezi členskými státy. Z analýzy ukazatelů přeshraničního obchodu vyplývá, že v období po zavedení principu přenesení daňové povinnosti se hodnota zkoumaných ukazatelů výrazně snížila v důsledku možné eliminace kolotočových obchodů s touto komoditou. Současně byl vypočten odhad výše daňových úniků za období dvanácti měsíců těsně předcházejících zavedení režimu přenesení daňové povinnosti v intervalu od 46 866 tis. Kč do 364 183 tis. Kč.
Klíčová slova: kolotočové podvody; daň z přidané hodnoty; přenesení daňové povinnosti; bilance obchodů
Název práce: Introduction of the reverse charge mechanism on selected goods
Autor(ka) práce: Nováková, Michaela
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zídková, Hana
Oponenti práce: Čejková, Eliška
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis is focused on implementation of the reverse charge mechanism on cereals and industrial crops, which was imposed on these goods on 1st April 2015. The main aim of the thesis is to determine whether carousel frauds in this territory disappeared after the introduction of the reverse charge mechanism and to attempt to estimate the amount of tax evasion before the implementation. Futher is this thesis focused on the principle of the carousel fraud and meassures adopted in order to eliminate them by using improvements in information exchange between states. The analysis of foreign trade statistics has indicated a significant decrease in these figures as a consequence of a possible elimination of related carousel frauds. The estimation of the amount of tax evasion in the period of twelve months immediately previous implementation of the reverse charge mechanism is in the range between 46 866 thousand CZK and 364 183 thousand CZK.
Klíčová slova: trade balance; value added tax; reverse charge mechanism; carousel frauds

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 10. 2016
Datum podání práce: 18. 12. 2017
Datum obhajoby: 30. 1. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/59366/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: