Are markets of cryptocurrencies efficient? Case of Ethereum, Bitcoin and Ripple

Název práce: ARE MARKETS OF CRYPTOCURRENCIES EFFICIENT? CASE OF ETHEREUM, BITCOIN AND RIPPLE
Autor(ka) práce: Kalát, Petr
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Chytilová, Helena
Oponenti práce: Potužák, Pavel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This diploma thesis aims to examine three selected cryptocurrencies, Bitcoin, Ethereum and Ripple. First goal of this thesis is to investigate relationship between risk and return, which is accomplished with the use of Capital Asset Pricing Model. Four weeks US Treasury Bill is used as a risk-free proxy and S&P500 index as a market proxy. Estimates reveal strong detachment from influence of the market risk, thus suggesting independency of cryptocurrencies’ returns on market movements. Moreover, negative correlation between Bitcoin and Ripple and the market has been found. These findings suggest suitability of cryptocurrencies as a portfolio addition, which could have essential meaning for investors. Second goal was to examine market efficiency of selected cryptocurrencies. Here weak-form market inefficiency has been found (for Bitcoin and Ethereum), which can imply availability of abnormal profits. Last examined area was possibility of behavioral inefficiencies on the market. Here the weekday anomaly (situation when returns are significantly correlated with some weekday) was not confirmed.
Klíčová slova: Bitcoin; cryptocurrencies; market efficiency; CAPM; Ethereum; Ripple
Název práce: Are markets of cryptocurrencies efficient? Case of Ethereum, Bitcoin and Ripple
Autor(ka) práce: Kalát, Petr
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Chytilová, Helena
Oponenti práce: Potužák, Pavel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato diplomová práce si klade za úkol prozkoumat tři vybrané kryptoměny, Bitcoin, Ethereum a Ripple. Prvním cílem práce je prozkoumat vztah výnosů a rizika, čehož je dosaženo s pomocí Capital Asset Pricing modelu. Jako proxy bezrizikového výnosu jsou vybrány čtyřtýdenní americké dluhopisy a jako tržní proxy akciový index S&P500. Výsledky odhadů napovídají silnou odtrženost od vlivu tržního rizika, tedy nezávislost výnosů z držby kryptoměn na tržním vývoji a v případě Bitcoinu a Ripplu i negativní korelaci s trhem. Tato zjištění naznačují vhodnost aktiv při rozšiřování investičního portfolia, což může mít zásadní implikace pro investory. Druhým cílem bylo podrobit vybrané kryptoměny testům tržní efektivnosti, kde byla zjištěna slabá forma neefektivnosti (pro Bitcoin a Ethereum), což může znamenat dosažitelnost abnormálních zisků. Poslední zkoumanou oblastí byly možné behaviorální neefektivnosti na trhu, kde nebyla potvrzena hypotéza o anomálii dne v týdnu, tedy anomálii, kdy výnosy z kryptoměn jsou významně korelované s dnem v týdnu.
Klíčová slova: kryptoměny; efektivita trhů; CAPM; Bitcoin; Ethereum; Ripple

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 9. 2017
Datum podání práce: 19. 12. 2017
Datum obhajoby: 29. 1. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63136/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: