Chráněné dílny neziskových organizací

Název práce: Chráněné dílny neziskových organizací
Autor(ka) práce: Lejčarová, Iveta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Šimůnek, Michal
Oponenti práce: Syrovátka, Oldřich
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je analyzovat propagaci a odbyt chráněných dílen vybraných neziskových organizací, kdy výstupem jsou doporučení zaměřená na jednotlivé analyzované oblasti s poukázáním na společné a odlišné znaky, silné a slabé stránky organizace. To vše s přihlédnutím k reálným možnostem organizace. První část práce je zaměřena na teoretická východiska v oblasti neziskových organizací, sociální ekonomiky, chráněných dílen, sociálního marketingu a marketingu v návaznosti na neziskový sektor. Praktická část má design případové studie, kdy analýza je podpořena polostrukturovanými rozhovory a vše je doplněno daty sekundárními. Výstupy slouží jak analyzovaným organizacím, tak mohou být využity i jinými neziskovými organizacemi.
Klíčová slova: nezisková organizace; marketing; propagace; chráněné dílny; odbyt
Název práce: Sheltered Workshops of Nonprofit Organizations
Autor(ka) práce: Lejčarová, Iveta
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Šimůnek, Michal
Oponenti práce: Syrovátka, Oldřich
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this master thesis is to analyze promotion and sales of sheltered workshops of the chosen nonprofit organizations. The outputs of this work are recommendations focused on the specific areas when the common and different characters, strengths and weaknesses are shown. All this is taking into account the real possibilities of the organization. The first part of this work is focused on theoretical basis in the nonprofit organizations´ area, social economy, sheltered workshops, social marketing and marketing in the connection to the nonprofit sector. Practical part has a design of a case study, when the analysis is supported by a semistructured interview and secondary data are also added. The outputs served not only to the analyzed organizations but also to the another ones.
Klíčová slova: nonprofit organization; sheltered workshops; marketing; promotion; sales

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra společenských věd

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 4. 2016
Datum podání práce: 22. 12. 2017
Datum obhajoby: 9. 1. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57787/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: