Analýza hospodaření vybrané banky

Název práce: Analýza hospodaření vybrané banky
Autor(ka) práce: Ručková, Alena
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Staňková, Anna
Oponenti práce: Marek, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce na téma Analýza hospodaření vybrané banky se zabývá finanční analýzou a SWOT analýzou Raiffeisenbank a.s. za sledované období 2012 až 2016. Zjištěné výsledky jsou následně porovnávány s Československou obchodní bankou, a.s.. Cílem diplomové práce je zjistit a komplexně vyhodnotit finanční situaci a zdraví banky. Jsou uvedeny také její silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby ve vztahu k vnějším faktorům, které na banku působí. První část diplomové práce zahrnující teoretický výklad obsahuje kromě vysvětlení problematiky SWOT analýzy a finanční analýzy zaměření na jednotlivé ukazatele, které se u bank typicky zjišťují. Mezi ně patří ukazatele rentability, likvidity, produktivity, nákladovosti, kvality bankovních aktiv i kapitálové přiměřenosti. V následující praktické části jsou provedeny analýzy včetně komparace.
Klíčová slova: Porovnání; Finanční analýza; SWOT analýza; Banka
Název práce: Analysis of the selected bank´s economy
Autor(ka) práce: Ručková, Alena
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Staňková, Anna
Oponenti práce: Marek, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis called Analysis of the selected bank´s economy is focused on financial analysis and SWOT analysis of Raiffeisenbank a.s. during the years 2012 to 2016. Detected results are compared with results of Československá obchodní banka, a.s..The main objective of this thesis is to find out and interpret the financial situation and health of mentioned bank. In addition to its strong and weak aspects, opportunities and dangers are considered.The first theoretical part includes apart from the point of financial and SWOT analysis typical bank indicators. The most important indicators are profitability, liquidity, productivity, cost, quality of bank assets and capital adequacy ratio. The second practical part contains analysis and comparison.
Klíčová slova: Bank; SWOT analysis; Comparison; Financial analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 3. 2017
Datum podání práce: 2. 1. 2018
Datum obhajoby: 5. 2. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61617/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: