Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Komparace příjmové nerovnosti mezi Českou republikou a Polskem v letech 1993 – 2016

Autor práce: Hataš, Dominik
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kozák, Jan
Osoba oponující práci: Klement, Josef

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Komparace příjmové nerovnosti mezi Českou republikou a Polskem v letech 1993 – 2016
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Práce se zabývá analýzou příjmové nerovnosti České republiky a Polska v letech 1993 - 2016. Teoretická část práce je především zaměřena na historický vývoj obou zemí ve 20. století s důrazem na období transformace ekonomiky a následné evropské integrace. Dále uvádí několik ukazatelů, podle kterých se analyzuje příjmová nerovnost v dané zemi. Součástí práce je analýza dvou klíčových faktorů, jež mají vliv na velikost příjmové nerovnosti. Příjmová nerovnost je zkoumána pomocí Giniho indexu v letech 1993 – 2016 a indexu S80/S20 v letech 2007 – 2016. Hlavním přínosem analýzy dostupných dat je zjištění, že nezaměstnanost neměla ve zkoumaných zemích prokazatelný vliv na výši Giniho koeficientu, naopak podíl populace s terciárním vzděláním má negativní vliv na Giniho koeficient, tedy na příjmovou nerovnost.
Klíčová slova: nerovnost; příjem; Giniho koeficient; Lorenzova křivka; index S80/S20; transformace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Komparace příjmové nerovnosti mezi Českou republikou a Polskem v letech 1993 – 2016
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The thesis deals with the analysis of the income inequality of the Czech Republic and Poland in the period of 1993 - 2016. The theoretical part of the thesis is focused mainly on the historical development of these two countries in the 20th century with emphasis on the period of the transformation of the economy and subsequent European integration. Here are some indicators that analyze income inequality in a given country. Part of the thesis is an analysis of two key factors that influence the size of income inequality. Income inequality is examined using the Gini coefficient in 1993 - 2016 and the Income quintile share ratio in the years 2007-2016. The main benefit of the thesis is the conclusion that unemployment did not have a demonstrable effect on the Gini coefficient in these surveyed countries, while the share of the tertiary education population has a negative effect on the Gini coefficient, i.e. income inequality. JEL klasifikace: P20, N30, E24
Klíčová slova: income; inequality; Gini coefficient; Lorenz curve; Income quintile share ratio; economic transformation

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 10. 2017
Datum podání práce: 4. 1. 2018
Datum obhajoby: 07.02.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce63505_hatd01.pdf [1,50 MB]
Oponentura55392_xklej00.pdf [289,74 kB]
Hodnocení vedoucího63505_xkozj23.pdf [404,35 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/63505/podrobnosti