RARORAC a profitabilita produktů v bankovnictví

Název práce: RARORAC a profitabilita produktů v bankovnictví
Autor(ka) práce: Monyoková, Dominika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Teplý, Petr
Oponenti práce: Janda, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se věnuje problematice profitability v bankovnictví, s důrazem na úvěrové produkty. Je aplikována na segment korporátního bankovnictví, který se vyznačuje vysokými výnosy, individualizovanými produkty, a pro který je propočet ziskovosti nejvíce relevantní. V teoretické části jsou shrnuté základní charakteristiky korporátního segmentu, jeho produkty a jsou popsány hlavní složky ukazatelů, na základě kterých je profitabilita měřena. Jako nejvhodnější je vybrán rizikově očištěny ukazatel RARORAC. V praktické části je proveden propočet profitability provozního úvěru a citlivost změny ukazatele RARORAC na změnu vybraných parametrů. Kalkulace dokazuje, že při stanovených hodnotách je minimální úroková marže, která ještě pokryje náklady a ziskovost požadovanou investory, 0,72 %. Paradoxem se ukázalo, že s rostoucí maturitou, se v případě záporné marže a rostoucího ekonomického kapitálu může hodnota RARORAC zlepšovat. Výsledná zjištění tak dokazují, že kalkulace ziskovosti je pro banku velice důležitá, zvlášť v dnešní době vysoké konkurence a nízkých úrokových sazeb.
Klíčová slova: RARORAC; profitabilita; ziskovost; standardní rizikové náklady; korporátní bankovnictví
Název práce: RARORAC and the profitability of banking products
Autor(ka) práce: Monyoková, Dominika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Teplý, Petr
Oponenti práce: Janda, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the issue of profitability in banking sector, with an emphasis on credit products. It is applied to corporate banking, which is characterized by high returns and individualized products and for which is the calculation of profitability the most relevant. The theoretical part summarizes the basic characteristics of the corporate segment, corporate products and the main components of the profitability indicator. As the most suitable was selected risk free indicator, RARORAC. In the practical part, the calculation of working capital financing profitability is made. Moreover, the sensitivity of RARORAC to change of selected parameters is measured. The calculation shows, that the minimum interest margin, which still covers the costs and profitability required by investors, is 0,72 %. The paradox is that with a raising maturity and in terms of negative margin and rising economic capital, RARORAC value can improve. In conclusion, the results prove that calculation of profitability is important, especially in the time, when the interest rates are on their minimums.
Klíčová slova: RARORAC; profitability; standard risk costs; corporate banking

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 11. 2016
Datum podání práce: 17. 1. 2018
Datum obhajoby: 8. 2. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/59797/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: