Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza hospodaření rezortu dopravy

Autor práce: Chmelová, Pavla
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Zeman, Karel
Osoba oponující práci: Krebs, Vojtěch; Valenčík, Radim; Kvizda, Martin

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza hospodaření rezortu dopravy
Typ práce: Disertační práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Disertační práce se zabývá analýzou institucionálního zajištění, systému řízení a financování rezortu dopravy v České republice od roku 1993 do současnosti. V případě institucionálního rámce je pro definování výchozích podmínek a zasazení tématu do kontextu transformačního procesu časová řada rozšířena k roku 1969. Vlivem nutného zohlednění členství ČR v EU a realizace evropské dopravní a kohezní politiky také implicitně zkoumaná problematika přesahuje národní rozměr. Práce představuje zevrubnou analýzu významného národohospodářského sektoru dopravy, a to za využití makroekonomického pohledu, fundovaného vhledu do konkrétních dopravních a ekonomických problematik, multidisciplinárního přístupu. Výzkum je primárně zaměřen na dvě stěžejní rozpočtové organizace ústředního sektoru vládních institucí, kapitolu 327 Ministerstvo dopravy a Státní fond dopravní infrastruktury. Hlavním závěrem práce je doporučení zásadní institucionální změny současného systému. Původní důvody pro zřízení státního mimorozpočtového fondu jsou dnes již překonané, za aktuálních podmínek lze proto za vhodnější řešení považovat zrušení SFDI a převedení jeho agendy na ústřední orgán státní správy. Popř. lze uvažovat systémovou změnu spočívající naopak v posílení SFDI, a to úpravou kompetencí a zajištěním stabilního a efektivního financování.
Klíčová slova: veřejné finance; státní rozpočet; Doprava; dopravní politika; státní fond

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza hospodaření rezortu dopravy
Překlad názvu: Analysis of the development of the institutional arrangements, management system and financing management of the transportation sector in the Czech Republic since 1993 up to present
Typ práce: Doctoral thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This dissertation analyzes the institutional arrangements, management system and financing management of the transportation sector in the Czech Republic since 1993 up to present. In the case of the institutional framework, the time series was extended to 1969 in order to define the starting conditions and the introduction of the topic into the context of the transformation process. Due to the necessity to take into account the Czech Republic's membership in the EU and the realization of the European transport and cohesion policy, implicitly the issue goes beyond the national dimension. The thesis presents a comprehensive analysis of the important national economic sector of transport, using the macroeconomic point of view, informed insight into specific transport and economic issues as well as a multidisciplinary approach. The research is primarily focused on two central government budgets: Chapter 327 Ministry of Transport and The State Fund for Transport Infrastructure (SFDI). The main conclusion is the recommendation of a fundamental institutional change in the current system. The original reasons for establishing the state extra-budgetary fund are outdated; under current circumstances, the removal of SFDI and the transfer its agenda to a central state administration body can be considered as a solution that is more appropriate. The second option is a systemic change, on the contrary, to strengthen SFDI by adjusting competencies and ensuring stable and effective funding.
Klíčová slova: Transport Policy; Public Finance; State Budget; Transport; State Fund

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 4. 2015
Datum podání práce: 22. 1. 2018
Datum obhajoby: 28.02.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce52698_xchmp12.pdf [3,40 MB]
Oponentura55614_krebs.pdf [414,30 kB]
Oponentura55615_Valenčík.pdf [85,10 kB]
Oponentura55616_Kvizda.pdf [106,21 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/52698/podrobnosti