Kamionová přeprava nebezpečné látky ve vybrané společnosti

Název práce: Kamionová přeprava nebezpečné látky ve vybrané společnosti
Autor(ka) práce: Chudáčiková, Klára
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Mervart, Michal
Oponenti práce: Kavková, Markéta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá kamionovou přepravou nebezpečné látky ve vybrané společnosti, která poskytuje své služby téměř po celé Evropě. Její hlavní činností je poskytovat přepravu látek v kapalném stavu a nebezpečných látek v kapalném stavu. Teoretická část práce vysvětluje základní pojmy z oblasti logistiky a představuje základní účastníky, kteří se účastní procesu přepravy, jako je dopravce, přepravce, odesílatel a příjemce. Praktická část zahrnuje informace o vybrané společnosti a popis přepravy na konkrétní nebezpečné látce a to Metylakrylátu. Návrhová část nabízí doporučení, jak se vyhnout rizikům a hrozbám při přepravě nebo jak je v případě nevyhnutelnosti řešit. Cílem práce je zmapování celého procesu od sjednání objednávky, až po vyložení zboží a nezbytného vyčištění cisterny. Dalším cílem bylo zjištění rizik, která v průběhu přepravy mohou nastat a navrhnout jejich možná řešení a způsoby prevence.
Klíčová slova: Nebezpečná látka; Logistika; Kamionová přeprava
Název práce: Truck transport of dangerous substance in selected company
Autor(ka) práce: Chudáčiková, Klára
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Mervart, Michal
Oponenti práce: Kavková, Markéta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the truck transport of dangerous substances in the selected company, that provides its services almost all over Europe. Its main activity is to provide the transport of liquid substances and dangerous substances in a liquid state. The theoretical part of the thesis explains the basic concepts of logistics and represents the basic participants involved in the transport process such as the carrier, the transporter, the sender and the recipient. The practical part includes information on the selected company and a description of the transport on a particular dangerous substance, namely Methyl acrylate. The aim of my work is to map the whole process from the negotiation of the order to the unloading of the goods and the necessary cleaning of the tank. Another objective was to identify the risks that may arise during transport and to suggest possible solutions and ways of prevention.
Klíčová slova: Truck Transport; Logistics; Dangerous substance

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 10. 2016
Datum podání práce: 23. 1. 2018
Datum obhajoby: 31. 1. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/59187/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: