Srovnání finančních nástrojů podle IFRS a US GAAP

Název práce: Srovnání finančních nástrojů podle IFRS a US GAAP
Autor(ka) práce: Kuznecov, Vladislav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zelenka, Vladimír
Oponenti práce: Pelák, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Jak již název napovídá, diplomová práce se zabývá srovnáním účetní úpravy finančních nástrojů podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) a úpravy podle Všeobecně uznávaných účetních principů (US GAAP). Vzhledem k rozsahu obou úprav týkajících se finančních nástrojů se práce soustředí na tři nejvýznamnější oblasti – klasifikaci finančních nástrojů, impairment a zajišťovací účetnictví. Cílem práce bylo najít shodnosti, rozdíly a pokusit se vysvětlit proč tyto rozdíly existují. Autor vychází především z textů samotných standardů a rovněž z komentářů a interpretací největších auditorských společností. Práce je členěna do devíti kapitol. První dvě kapitoly vymezují danou oblast podle IFRS a US GAAP a následující třetí provádí srovnání dané oblasti. Výsledkem je nejen zobrazení odlišného pohledu na finanční nástroje obou dvou úprav, ale i zobrazení snahy o harmonizaci v některých oblastech finančních nástrojů
Klíčová slova: ASC 320; Finanční nástroje; Zajišťovací účetnictví; IFRS 9; ASC 815; Impairment
Název práce: Comparision of financial instruments according to IFRS and US GAAP
Autor(ka) práce: Kuznecov, Vladislav
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zelenka, Vladimír
Oponenti práce: Pelák, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
As you might expect from Master's thesis name, it compares financial instruments codification according to International Financial Reporting Standard (IFRS) and Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP). Due to the large scope of both codifications, thesis concentrates on the most significant areas of the financial instruments – classification of financial instruments, impairment and hedge accounting. The goal is to find similarities, differences and try to explain why those arise. Thesis is built on the texts of both codifications as well as interpretations and comments of worlds the biggest audit companies. Thesis is divided into nine chapters. First two chapters define particular area according to IFRS and US GAAP and third charter compares this area.The result is not only projection of different view on financial instruments by both codifications but also projection of effort for harmonization in some areas of financial instruments
Klíčová slova: Financial Instruments; Impairment; Hedge accounting; ASC 320; ASC 815; IFRS 9

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 5. 2016
Datum podání práce: 23. 1. 2018
Datum obhajoby: 30. 1. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57820/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: