Indické účetní standardy - implementace a srovnání s IFRS

Název práce: Indické účetní standardy - implementace a srovnání s IFRS
Autor(ka) práce: Solarová, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Mejzlík, Ladislav
Oponenti práce: Skálová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V posledním desetiletí dochází ke sbližování národního účetního systému Indie s IFRS, který je dnes považován za převládající celosvětový soubor účetních standardů. Indické GAAP jsou oprávněně kritizovány, a to nejvíce za vyhýbání se principu obsahu nad formou. První oznámení o plánu sbližování bylo zveřejněno v červenci 2007. Účinnost indických účetních standardů Ind AS, které nejsou totožné s IFRS, byla několikrát odložena. V souladu s aktuálně platným harmonogramem aplikuje vybraná skupina společností Ind AS od účetního období počínajícího 1. dubna 2016 nebo později se srovnatelným obdobím končícím 31. března 2016 nebo později. Tato práce shrnuje implementaci Ind AS, analyzuje rozdíly Ind AS a IFRS a v neposlední řadě v praktické části zkoumá účetní závěrky vydané v souladu s Ind AS. Rozdíly mezi Ind AS a IFRS lze rozdělit na vylučitelné nebo textové, nicméně v některých oblastech se vyskytují i komplikovanější rozdíly. Z konvergence k IFRS bude indické prostředí i přes mnoho výzev a dodatečných nákladů spojených s implementací velmi pravděpodobně profitovat. Globální účetní systém, vede k lepší alokaci kapitálu, snížení nákladů na kapitál a obecně k lepší informovanosti, a tudíž k činění kvalitnějších investičních rozhodnutí.
Klíčová slova: rozdíly mezi Ind AS a IFRS; Indické obecně uznávané účetní zásady; Mezinárodní standardy účetního výkaznictví; Indické účetní standardy; konvergence
Název práce: Indian Accounting Standards - Implementation and comparison with IFRS
Autor(ka) práce: Solarová, Jana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Mejzlík, Ladislav
Oponenti práce: Skálová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Over the last decade, India's national accounting system has been aligned with IFRS. Today IFRS is considered to be the predominant global set of accounting standards. IGAAP is rightly criticized. Mostly for avoiding the principle of substance over form. The first signs of a convergence have been uttered in July 2007. The date when Indian Accounting standards Ind AS should come into force was postponed several times. The current plan suggested that in the first phase a given group of companies should adopt Ind AS since the accounting period beginning on or after 1st April 2016, with a comparable period ending 31st March 2016 or later. This thesis describes implementation process, analyzes differences between Ind AS and IFRS and examines financial statements based on Ind AS. Standards created by Indian bodies are different from IFRS. The differences between Ind AS and IFRS can be divided into either avoidable or textual, however in some areas these differences are more complex. Despite many challenges and additional implementation costs, the Indian environment is likely to benefit from the convergence of local accounting with IFRS. The global accounting system leads to improved allocation of capital, reduction in capital costs and in general to better information and hence it contributes to making better investment decisions.
Klíčová slova: convergence; differences between Ind AS and IFRS; Indian accounting standards; Indian Generally Accepted Accounting Principles; International Financial Reporting Standards

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 11. 2016
Datum podání práce: 24. 1. 2018
Datum obhajoby: 31. 1. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/59687/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: