Finanční analýza firmy Mlékárna Hlinsko, a.s

Název práce: Finančná analýza firmy Mlékárna Hlinsko, a. s
Autor(ka) práce: Janiga, Adrián
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Holečková, Jaroslava
Oponenti práce: Staňková, Anna
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Táto práca si kladie za cieľ objektívne zhodnotenie finančného zdravia firmy Mlékárna Hlinsko, a. s. v rokoch 2012-2016. Pri využití nástrojov a metód finančnej analýzy bol spravený detailný rozbor informácií dohladateľných vo verejne dostupných zdrojoch.Práca je rozčlenená do dvoch častí, ktorými sú metodická a praktická časť. Prvá časť je podložená teoretickým vymedzením finančnej analýzy a jej ukazovateľov. Takisto sú v nej popísane aj zložitejšie modely spolu s odôvodnením ich voľby. V následnej časti je v krátkosti predstavená vyššie spomenutá spoločnosť, pri ktorej bola vykonaná horizontálna a vertikálna analýza spolu s aplikáciou vybraných pomerových ukazovateľov. Tejto časti bolo venované aj porovnanie cieľovej spoločnosti s konkurenčným podnikom OLMA a. s. a mliekarenského odvetvia ako takého.
Klíčová slova: finančná analýza; horizontálna a vertikálna analýza; Mlékárna Hlinsko, a. s., OLMA a. s., mliekárenský priemysel; rentabilita; likvidita; bankrotové a bonitné modely
Název práce: Financial analysis of Mlékárna Hlinsko, a. s
Autor(ka) práce: Janiga, Adrián
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Holečková, Jaroslava
Oponenti práce: Staňková, Anna
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to objectively evaluate the financial health of Mlékárna Hlinsko, a. s. for period 2012-2016. Using the tools and methods of financial analysis, a complete and detailed report of information available on public sources is synthesized in this thesis..The thesis is divided into two parts, the methodological and practical part. First part is supported by theoretical definition of financial analysis and its indicators. More complex models and reason of their use is also described in this topic. Second part contains a short presentation of the targeted firm on which the horizontal and vertical analysis and application of various ratio indicators was done. This section also focuses on financial comparison of Mlékárna Hlinsko, a. s. and its direct competitor OLMA a. s. and the dairy industry as a whole.
Klíčová slova: financial analysis; horizontal and vertical analysis; profitability; liquidity; bankruptcy prediction and creditworthy models; Mlékárna Hlinsko, a. s., OLMA a. s., dairy industry
Název práce: Finanční analýza firmy Mlékárna Hlinsko, a.s
Autor(ka) práce: Janiga, Adrián
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Holečková, Jaroslava
Oponenti práce: Staňková, Anna
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Tato práce si klade za cíl objektivní zhodnocení finančního zdraví firmy Mlékárna Hlinsko, a. s. v letech 2012-2016. Při využití nástrojů a metod finanční analýzy byl proveden detailní rozbor informací dohledatelný ve veřejně dostupných zdrojích.Práce je rozčleněna do dvou částí, kterými jsou metodická a praktická část. První část je podložena teoretickým vymezením finanční analýzy a jejích ukazatelů. Rovněž jsou v ní popsány i složitější modely spolu s odůvodněním jejich volby. V následné části je v krátkosti představena výše zmíněná společnost, při které byla provedena horizontální a vertikální analýza spolu s aplikací vybraných poměrových ukazatelů. Této části bylo věnováno i srovnání cílové společnosti s konkurenčním podnikem OLMA a. s. a mlékárenským odvětvím jako takovým.
Klíčová slova: finanční analýza; horizontální a vertikální analýza; Mlékárna Hlinsko, a. s., OLMA a. s., mlékárenský průmysl; rentabilita; likvidita; bankrotní a bonitní modely

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 9. 2017
Datum podání práce: 28. 1. 2018
Datum obhajoby: 5. 2. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63183/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: