České kulturní standardy z ruské perspektivy v pracovním a studijním prostředí

Název práce: Czech cultural standards from Russian perspective in work and study environment
Autor(ka) práce: Mikheev, Sergey
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Křečková Kroupová, Zuzana
Oponenti práce: Shvechikov, Ivan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Russian culture differs from Czech culture, and there are significant differences in the two countries’ cultures. As a result, people coming to the Czech Republic from Russia might find it hard to become integrated effectively in the local environment. The findings of this research should allow understanding better how the process can be eased, and how Russians coming to work or study in the Czech Republic might maximize the effectiveness of their activities through effective cultural understanding. The main aim of this thesis is to identify and describe in detail the Czech cultural standards from the Russian perspective in the study and work environment. The goals of the thesis are to analyze the specificities and characteristics of culture, its elements and models; to reveal the importance of intercultural communication and its forms; to consider the main theories of cultural dimensions, namely the ones developed by G. Hofstede and F. Trompenaars; to focus specifically on the analysis of the Czech Republic, its geography, history, economy and culture. The methodology used for writing this thesis will combine secondary and primary research.
Klíčová slova: Culture; Czech Republic; Hofstede’s theory; Intercultural Communication; Russian; Trompenaars’ theory
Název práce: České kulturní standardy z ruské perspektivy v pracovním a studijním prostředí
Autor(ka) práce: Mikheev, Sergey
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Křečková Kroupová, Zuzana
Oponenti práce: Shvechikov, Ivan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Ruská kultura se liší od české kultury a existují výrazné rozdíly v kulturách obou zemí. V důsledku toho by lidé, kteří přicházejí do České republiky z Ruska, mohli být obtížné se efektivně integrovat do místního prostředí. Závěry tohoto výzkumu by měly umožnit lepší pochopení toho, jak může být tento proces ulehčen a jak by mohli Rusové pracovat nebo studovat v České republice, maximalizovat účinnost svých aktivit prostřednictvím účinného kulturního porozumění. Hlavním cílem této práce je podrobněji identifikovat a popsat české kulturní normy z ruské perspektivy ve studijním a pracovním prostředí. Dalším cílem práce je analyzovat specifika a charakteristiky kultury, jejích prvků a modelů; odhalit význam mezikulturní komunikace a jejích forem; uvažovat o hlavních teoriích kulturních dimenzí, a to o těch, které vyvinuli G. Hofstede a F. Trompenaars; zaměřit se konkrétně na analýzu České republiky, její geografie, historie, ekonomiky a kultury. Metodické nástroje použité v této práci zahrnují sekundární a primární výzkum.
Klíčová slova: Česká republika; Hofstedově teorie; Interkulturní komunikace; Rusko; Trompenaarova teorie; Kultura

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 3. 2016
Datum podání práce: 29. 6. 2018
Datum obhajoby: 12. 9. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57153/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: