Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Dopad IFRS 9 na opravné položky bank

Autor práce: Sedláčková, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořák, Petr
Osoba oponující práci: Juhászová, Jana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Dopad IFRS 9 na opravné položky bank
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Práce se zabývá stanovením opravných položek bankovních institucí podle nového Mezinárodního standardu účetního výkaznictví IFRS 9 Finanční nástroje, který od 1.1.2018 nahrazuje vybrané části předchozího standardu IAS 39. Nová úprava má za cíl přispět k vyšší finanční stabilitě díky včasnější tvorbě opravných položek na finanční aktiva. V teoretické části bude definován pojem kreditní riziko a očekávaná ztráta, která by právě opravnými položkami měla být krytá. Dále jsou podrobně popsány změny ve výpočtu opravných položek, které přinesla nová úprava IFRS 9 a je rozebrán jejich dopad na bankovní systém jako celek. Praktická část práce zahrnuje vlastní internetové šetření, jehož cílem je analyzovat odhady zvýšení opravných položek, které byly publikovány největšími evropskými bankami v rámci výročních zpráv za rok 2017.
Klíčová slova: Kreditní riziko; Očekávaná ztráta; IFRS 9 Finanční nástroje; Opravné položky

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finanční inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Dopad IFRS 9 na opravné položky bank
Překlad názvu: The impact of IFRS 9 on the amount of bank provisions
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This work deals with provisions of banking institutions under the new International Financial Reporting Standard IFRS 9 Financial Instruments, which from 1 January 2018 replaces the selected parts of previous standard IAS 39. The new regulation aims to contribute to greater financial stability due to earlier creation of allowances to financial assets. The theoretical part will define the concept of credit risk and the expected loss that should be covered by provisions. Further, the changes in the calculation of allowances by the new IFRS 9 are described in detail and their impact on the banking system is analysed. The practical part of the thesis then includes an own internet survey, which aims to analyse estimates of the increase in provisions published by the largest European banks in their 2017 annual reports.
Klíčová slova: Credit Risk; Impairment; Expected Loss; Provisions

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finanční inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 10. 2017
Datum podání práce: 5. 4. 2018
Datum obhajoby: 26.04.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce63273_xsedk21.pdf [1,57 MB]
Oponentura56000_xjuhj00.pdf [391,27 kB]
Hodnocení vedoucího63273_dvorakp.pdf [315,18 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/63273/podrobnosti