Internet věcí - návrh řešení Smart Cities

Název práce: Internet věcí - návrh řešení Smart Cities
Autor(ka) práce: David, Štěpán
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pavlíček, Antonín
Oponenti práce: Jiříčková, Ludmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá tématem internetu věcí. Hlavními tématy jsou implementace, přínosy a náklady na pořízení a provoz inteligentních technologií. Teoretická část popisuje historické milníky ve vývoji technologií a jejich dopady na lidstvo. Dále jsou představeny některé příklady užití a přínosy této technologie, a to v oblastech chytrých měst, průmyslu, dopravy, agrikultuře a logistiky. Dalšími tématy teoretické části jsou širokopásmé sítě s nízkou náročností na energii, kde jsou představeny nejrozšířenější technologie a porovnány rozdíly mezi nimi. Teoretická část práce je uzavřena průzkumem trendů i možných hrozeb internetu věcí.V praktické části je práce zaměřena na analýzu možností implementace internetu věcí ve zvolené lokalitě Praha-Újezd, kde jsou hodnoceny možnosti využití Internet of Things nejen z pohledu možných přínosů, ale je také analyzována finanční výhodnost implementace řešení internetu věcí konceptu Smart Cities.
Klíčová slova: LoRa; internet věcí; Sigfox; 6LoWPAN; Internet of Things; IoT; chytrá zařízení; Smart City
Název práce: Internet of Things
Autor(ka) práce: David, Štěpán
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pavlíček, Antonín
Oponenti práce: Jiříčková, Ludmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the theme of the Internet of Things. The main topics are the implementation, benefits and costs of acquiring and operating intelligent technologies. The theoretical part describes historical milestones in technology development and their impacts on people. Here are some examples of the use and benefits of this technology in the areas of Smart Cities, industry, transport, agriculture and logistics. Other themes of the theoretical part are low-bandwidth broadband networks where the most widespread technologies and compare the differences between them. The theoretical part of the thesis is closed by exploring the trends and potential threats of the Internet of Things.In the practical part, the thesis is focused on the analysis of the possibilities of implementation of the Internet of Things in the chosen location Prague-Újezd, where the possibilities of using the Internet of Things are evaluated not only from the point of view of the possible benefits, but also the financial advantage of the implementation of the solution of the Internet of Things and the concept of Smart Cities.
Klíčová slova: Internet of Things; IoT; smart devices,; Smart City; LoRa; Sigfox; 6LoWPAN

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 2. 2018
Datum podání práce: 18. 4. 2018
Datum obhajoby: 7. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65671/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: