Princip nediskriminace v obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví - funkce, rozsah a dopady při vyjednávání preferenčních obchodních dohod

Název práce: Non-Discrimination Principle in Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights - Its Function, Scope and Effects on Negotiating Preferential Trade Agreements
Autor(ka) práce: Trojanová, Kamila
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Müller, Štěpán; Dobřichovský, Tomáš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The thesis focuses on the non-discrimination principle in international IPR treaties, explaining the background in terms of historical developments prior to the TRIPS Agreement, the negotiations of the TRIPS Agreement and the theory of the non-discrimination principle, covering both national treatment and the most-favoured nation principle. It analyses the non-discrimination principle in other important international treaties: the Paris Convention, the Berne Convention and the Rome Convention. The third chapter is devoted to the sources of the TRIPS-plus provisions. A special attention is paid to the intellectual property in international investment agreements. The research presents the regulation of the intellectual property from the perspective of the EU as well as in the US trade policy. The findings build upon the analyses of the IP provisions of the EU, US and selected other trade agreements. Thereupon, the thesis presents a comprehensive typology of IP provisions in preferential trade agreements. Each type of the provisions is explained in detail and is illustrated by the exact wording of selected preferential trade agreements. The author concludes with the analysis of the scope and possible impact of the non-discrimination principle in the trade-related aspects of intellectual property rights.
Klíčová slova: most-favoured nation principle; Intellectual property rights; non-discrimination; national principle; TRIPS; TRIPS-plus
Název práce: Princip nediskriminace v obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví - funkce, rozsah a dopady při vyjednávání preferenčních obchodních dohod
Autor(ka) práce: Trojanová, Kamila
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Müller, Štěpán; Dobřichovský, Tomáš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Práce se věnuje principu nediskriminace v mezinárodní úpravě obchodních aspektů práva duševního vlastnictví. Na základě historického vývoje před uzavřením Dohody TRIPS, její samotné vyjednávání a teorie principu nediskriminace analyzuje princip národního zacházení a doložku nejvyšších výhod. Rozebrány jsou možné zdroje ustanovení jdoucí nad rámec Dohody TRIPS, kdy je zvláštní pozornost věnována mezinárodním investičním dohodám. Práce reflektuje obchodní politiku EU a USA. Na základě analýzy preferenčních obchodních dohod autorka sestavila typologii ustanovení v oblasti práv k duševnímu vlastnictví, které jsou vysvětleny na konkrétních příkladech. Autorka představuje své závěry o rozsahu principu nediskriminace a možné dopady na mezinárodní vyjednávání.
Klíčová slova: Duševní vlastnictví; Princip nediskriminace; Národní zacházení; Doložka nejvyšších výhod; Dohoda TRIPS; Ustanovení TRIPS-plus

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 11. 2013
Datum podání práce: 18. 4. 2018
Datum obhajoby: 20. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/45354/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: