Phishing a vhodná ochrana proti němu

Název práce: Phishing a vhodná ochrana proti nemu
Autor(ka) práce: Olejár, Miloš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Luc, Ladislav
Oponenti práce: Novotný, Jakub
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Táto bakalárska práca sa zaoberá phishingom ako takým a vhodnou ochranou proti nemu. Na začiatku práce sa čitateľ najskôr oboznámi tým čo je to phishing, aké typy možných phishingových útokov existujú a aký je za takéto útoky trestnoprávny postih v Českej republike. Taktiež sú popísané najčastejšie profily možných útočníkov. V ďalšej časti je predstavená história phishingu od jeho úplných začiatkov, jeho postupný vývoj a samozrejme nechýbajú ani súčasné štatistiky. Následne je popísaný priebeh typického phishingového útoku od jeho naplánovania, vytvorenia jednoduchej phishingovej stránky až po profit z úspešného útoku. V závere teoretickej časti tejto bakalárskej práce sú popísané príklady reálnych phishingových útokov. V praktickej časti práce sú na konkrétnom vzorku aktívnych phishingových stránok otestované najčastejšie používané internetové prehliadače ako prvotná ochrana pri odhalení phishingovej stránky. Zároveň sú popísané aj odporúčania ako je možné phishingovú stránku čo najjednoduchšie odhaliť.
Klíčová slova: phishingové emaily; webové prehliadače; phishing; IDN; anti-phishing; sociálne inžinierstvo
Název práce: Phishing a vhodná ochrana proti němu
Autor(ka) práce: Olejár, Miloš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Luc, Ladislav
Oponenti práce: Novotný, Jakub
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá phishingem jako takovým a vhodnou ochranou proti němu. Na začátku práce se čtenář nejdříve seznámí tím co je to phishing, jaké typy možných phishingových útoků existují a jaký je za takové útoky trestní postih v České republice. Rovněž jsou popsány nejčastější profily možných útočníků. V další části je představena historie phishingu od jeho úplných začátků, jeho postupný vývoj a samozřejmě nechybí ani současné statistiky. Následně je popsán průběh typického phishingového útoku od jeho naplánování, vytvoření jednoduché phishingové stránky až po profit z úspěšného útoku. V závěru teoretické části této práce jsou popsány příklady reálných phishingových útoků. V praktické části práce jsou na konkrétním vzorku aktivních phishingových stránek otestované nejčastěji používané internetové prohlížeče jako prvotní ochrana při odhalení phishingové stránky. Zároveň jsou popsány i doporučení jak je možné phishingové stránky co nejjednodušeji odhalit.
Klíčová slova: phishingové emaily; IDN; phishing; sociální inženýrství; anti-phishing; webové prohlížeče
Název práce: Phishing and suitable protection against it
Autor(ka) práce: Olejár, Miloš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Luc, Ladislav
Oponenti práce: Novotný, Jakub
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
This Bachelor Thesis deals with phishing as such and with proper protection against it. At the beginning of this work, reader first gets acquainted with what phishing is, what are the possible types of phishing attacks and what is the criminal sanction for such attacks in the Czech Republic. Accordingly, the most frequently used profiles of attackers are described. The next section is devoted to the introduction to history of phishing from its early beginnings, through its successive evolution and, of course, the current statistics are not missing. Subsequently, the story of typical phishing attack is described, from early planning, through the creation of a simple phishing web page to the profit from the successful attack. At the end of the theoretical section of this work, examples of real phishing attacks are described. In the practical section, the most commonly used internet browsers are tested on a specific example of an active phishing web page as the primary protection when a phishing attack is detected. At the same time, recommendations are made on how to phishing web page can be detected as easily as possible.
Klíčová slova: web browsers; anti-phishing; phishing; phishing e-mails; social engineering; IDN

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 12. 2016
Datum podání práce: 20. 4. 2018
Datum obhajoby: 15. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/59926/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: