Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Umělá inteligence, neuronové sítě a lidský mozek

Autor práce: Ushanova, Kateryna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vacura, Miroslav
Osoba oponující práci: Zamazal, Ondřej

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Umělá inteligence, neuronové sítě a lidský mozek
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce „Umělá inteligence, neuronové sítě a lidský mozek“ se zabývá problematikou umělé inteligence, a to se zaměřením na umělé neuronové sítě. Práce charakterizuje umělou inteligenci a její vybrané oblasti. Cílem práce je vytvоření přehledu prоblemаtiky umělé inteligence а lidské, přičemž se snaží přiblížit vzájemné souvislosti a diference, což podtrhává filozofickým náhledem na tuto oblast. Dále cílem práce je představit oblast funkcí mozku a počítače a především na komparaci procesů a funkcí, které se v obou zmíněných informačních procesorech vyskytují. Také cílem je popsat problematiku inteligentních strojů se zaměřením na jejich možný budoucí vývoj právě v souvislosti s poznatky o lidském mozku. Na závěr práce je zkoumána hypotéza která shrnuje hlavní myšlenku celé práce.
Klíčová slova: Umělá inteligence; umělý mozek; neuronové sítě; lidský mozek; neuron; Turingův test; Deep Learning

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Kognitivní informatika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Umělá inteligence, neuronové sítě a lidský mozek
Překlad názvu: Artificial Intelligence, Neural Networks and the Human Brain
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The diploma thesis "Artificial Intelligence, Neural Networks and the Human Brain" deals with the issue of artificial intelligence, with a focus on artificial neural networks. The work is characterized by artificial intelligence and its chosen areas. The main goal of this work is to create a view of the problematics of artificial intelligence and human intelligence, trying to bring about the mutual connections and differences, which underlines the philosophical insight into this area. Furthermore, the aim of the thesis is to introduce the brain and computer functions and, above all, to compare the processes and functions that occur in both of these information processors. Also to describe the issue of intelligent machines with a focus on their possible future development, in the context of knowledge about the human brain. In conclusion, was explored the hypothesis that summarizes the main idea of the whole work.
Klíčová slova: Artificial Intelligence; Neural Networks; Artificial Brain; Neuron; Deep Learning; Turing Test; Human Brain

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Kognitivní informatika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 10. 2017
Datum podání práce: 22. 4. 2018
Datum obhajoby: 2018
Výsledek obhajoby: -

Soubory ke stažení

Hlavní práceSoubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.