Německo: ekonomika a postavení na mezinárodním trhu cestovního ruchu

Název práce: Německo: ekonomika a postavení na mezinárodním trhu cestovního ruchu
Autor(ka) práce: Kněžourová, Nikola
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Abrhám, Josef
Oponenti práce: Kalábová, Markéta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce s názvem Německo: ekonomika a postavení na mezinárodním trhu cestovního ruchu zkoumá německou ekonomiku, jeho trh cestovního ruchu, postavení na mezinárodním trhu cestovního ruchu a konkurenceschopnost jak německé ekonomiky, tak Německa jako destinace cestovního ruchu. Diplomová práce si klade za cíl zanalyzovat nejen ekonomickou situaci v Německu, ale také celkovou situaci v cestovním ruchu a tohoto cíle dosahuje použitím analyticko-syntetické metody. Dílčími cíli práce jsou rozbor a zhodnocení konkurenceschopnosti Německa, charakteristika předpokladů pro rozvoj cestovního ruchu v Německu a analýza propagace destinace Německo. První kapitola se věnuje teoretickému úvodu do problematiky. Druhá pak přináší analýzu německé ekonomiky pomocí rozboru jednotlivých makroekonomických ukazatelů a její konkurenceschopnosti a predikuje budoucí vývoj. Třetí kapitola charakterizuje selektivní, lokalizační a realizační předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu v Německu. Čtvrtá kapitola se zaměřuje již na samotný cestovní ruch. Přináší analýzu příjezdového, výjezdového a domácího cestovního ruchu, německé konkurenceschopnosti v oblasti cestovního ruchu dle indexu TTCI a propagace destinace Německo. V závěru práce predikuje vývoj cestovního ruchu v Německu s výhledem do roku 2030.
Klíčová slova: Německo; Mezinárodní cestovní ruch; Ekonomická situace; Konkurenceschopnost
Název práce: Germany: economy and position on the International Tourism Market
Autor(ka) práce: Kněžourová, Nikola
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Abrhám, Josef
Oponenti práce: Kalábová, Markéta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis is called Germany: economy and position on the International Tourism Market and studies the German economy, the German Tourism Market, German position on the International Tourism Market and the competitiveness of both – the German economy and German as a destination of tourism. The aim of the diploma thesis is not only to analyze the economic situation in Germany, but also to analyze the situation in tourism using the analytical-synthetic method. The partial aims of the thesis are the analysis and evaluation of the competitiveness of Germany, the characteristics of the preconditions for the development of tourism in Germany and the analysis of promotion of Germany as touristic destination. The first chapter is dedicated to a theoretical introduction to the problem. The second chapter presents the analysis of the German economy through the analysis of the individual macroeconomic indicators, its competitiveness and the prediction of the future development. The third chapter characterizes the selective, localization and implementation preconditions for the development of tourism in Germany. The fourth chapter focuses on tourism itself. It provides analysis of incoming and outgoing and domestic tourism, German tourism competitiveness according to the TTCI index and promotion of Germany as tourist destination. The thesis is ended with a prediction of the development of tourism in Germany with a 2030 horizon.
Klíčová slova: International Tourism; Economical situation; Competitiveness; Germany

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 6. 2017
Datum podání práce: 22. 4. 2018
Datum obhajoby: 23. 5. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/62351/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: