Business Process Reengineering: Dopad zavedení nové technologie do procesů podniku

Název práce: Business Process Reengineering: Dopad zavedení nové technologie do procesů podniku
Autor(ka) práce: Vampolová, Monika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Svatoš, Oleg
Oponenti práce: Řepa, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se věnuje problematice reengineeringu podnikových procesů. Hlavním cílem je analyzovat a diskutovat dopady spojené se zavedením nové technologie do procesů podniku. Nejprve jsou vymezeny základní pojmy procesního řízení a modelování s důrazem na reengineering a metodiku modelování podnikových procesů MMABP. Následně jsou vymezeny logistické řetězce a jejich řízení a je diskutována technologie 3D tisku v kontextu farmaceutického odvětví. V praktické části práce je uveden a analyzován současný model výroby léků malých molekul konkrétního podniku, jenž je vytvořen v souladu s metodikou MMABP. Tento model je dále použit jako základní šablona logistických řetězců farmaceutických firem. Následují přetvořené modely po implementaci 3D tisku do procesů podniku v závislosti na postavení 3D tiskárny v logistickém řetězci. Nejprve jsou vytvořeny a analyzovány modely procesů po implementaci 3D tisku do výrobních procesů podniku, a poté u zákazníka. Jednotlivé alternativy výroby jsou řádně analyzovány a diskutovány, přičemž vytvořené modely doplňují analýzu pramenů o vizuální zpracování procesů a umožňují tak přehlednější vhled do zkoumané problematiky.
Klíčová slova: modelování; farmacie; 3D tisk; business process reengineering ; MMABP; podnikové procesy
Název práce: Business Process Reengineering: The impact of the implementation of new technology into the business processes
Autor(ka) práce: Vampolová, Monika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Svatoš, Oleg
Oponenti práce: Řepa, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis covers the topic of Business Process Reengineering. The main objective is to analyse and discuss the impacts associated with the implementation of new technology into the business processes. Firstly, the basic terms of process management and modelling are defined with an emphasis on reengineering and methodology of business processes modelling MMABP. Subsequently, the work defines supply chains and their management and discusses 3D printing technology in the context of the pharmaceutical industry. The practical part of the thesis presents and analyses the current model of small molecule drug manufacturing in particular company. The model is created in accordance with the MMABP methodology and is further used as a basic template for supply chain of any pharmaceutical company. Afterwards, the model is recreated after implementing 3D printing into the business processes, depending on the position of the 3D printer in the supply chain. Firstly, there is created and analysed business process model after 3D printing technology implementation into the company’s manufacturing process, and then to the customer. All alternatives are properly analysed and discussed. Created models complement the analysis of the sources of the visualization of the processes and thus enable better insight into the subject.
Klíčová slova: 3D printing; MMABP; modelling; business processes; business process reengineering; pharmacy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Kognitivní informatika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 10. 2017
Datum podání práce: 24. 4. 2018
Datum obhajoby: 30. 5. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63506/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: