Ekonomická výnosnost investice do kryptoměny Ethereum

Název práce: Ekonomická výnosnost investice do kryptoměny Ethereum
Autor(ka) práce: Laštůvka, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Gála, Libor
Oponenti práce: Fortinová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá problematikou kryptoměn, hlavně pak kryptoměnou Ethereum. Cílem práce je pomocí experimentu porovnat proces těžby kryptoměny Ethereum na běžné domácí stanici v krátkém období oproti procesu nákupu dané kryptoměny na burze za účelem zjištění ekonomické výnosnosti těchto procesů v dnešní době. Experiment byl proveden na vlastní domácí stanici. Práce nejdříve popisuje teoretická východiska nutná k pochopení práce a poté přechází do praktické části, kde je popsán provedený experiment. Kapitoly jsou na sebe logicky a plynule navázány. V samotném závěru jsou předneseny výsledky experimentu a vyvozeny závěry. Cíl práce byl úspěšně dosažen a jejím největším přínosem je zjištění, do jaké míry se tyto procesy v dnešní době vyplatí.
Klíčová slova: kryptoměna; Ethereum; těžení; blokový řetězec
Název práce: Economic profitability of the investment into the cryptocurrency Ethereum
Autor(ka) práce: Laštůvka, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Gála, Libor
Oponenti práce: Fortinová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with the issue of cryptocurrencies, mainly focusing on Ethereum. The aim of the thesis is with an experiment to compare the process of Ethereum mining on a home computer in a short term against the process of purchase of the cryptocurrency on an exchange in order to determine the economic profitability of these processes today. An experiment has been conducted on a home computer. The work first describes the theoretical background necessary to understand the work and then transmits to the practical part where it describes the conducted experiment. The chapters are logically and fluidly connected to each other. In the end, the results of the experiment are presented and conclusions are draw. The goals of the work have been successfully achieved and its greatest contribution is to determine to what extent these processes are worthwhile today.
Klíčová slova: blockchain; cryptocurrency; Ethereum; mining

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 12. 2017
Datum podání práce: 25. 4. 2018
Datum obhajoby: 12. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64261/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: