Experimentální výzkum vnímání uživatelů neblokujících a blokujících internetovou reklamu

Název práce: Experimentální výzkum vnímání uživatelů neblokujících a blokujících internetovou reklamu
Autor(ka) práce: Rak, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Novák, Michal
Oponenti práce: Přibil, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním tématem této práce je blokování reklamy na internetu. Cílem práce je zjistit, zda se liší vnímání obsahu internetových stránek uživateli za situací, kdy je reklama blokovaná a kdy není. Prvně bude v práci vysvětleno, čím se zabývá internetový marketing a jaké druhy internetové reklamy existují. Dále bude provedena rešerše uskutečněných výzkumů na téma blokování reklamy na internetu a bude vysvětleno, proč uživatelé reklamu blokují a jak tomu zamezit. Následná část bude věnovaná objasnění co to je eyetrackingové zařízení, jak funguje a jak se vyhodnocují výsledky. Klíčovou částí diplomové práce bude provedení výzkumu pomocí eyetrackingového zařízení. Během ET analýzy budou respondenti rozděleni do dvou skupin. Jedna bude provádět šetření vybraných internetových stránek za situace, kdy je reklama blokovaná, a druhá skupina kdy reklama blokovaná není. Obě skupiny budou poté porovnány. Následně se s respondenty uskuteční rozhovory. Na základě výsledků výzkumu bude možné odpovědět na hlavní otázku této práce.
Klíčová slova: blokování internetové reklamy; eyetracking; internetová reklama
Název práce: Experimental research on the user perception of non-blocking and blocking internet advertising
Autor(ka) práce: Rak, Tomáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Novák, Michal
Oponenti práce: Přibil, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main topic of this work is blocking advertising on the Internet. The aim of the thesis is to find out whether the content perception of websites differs in situations when the advertisement is blocked and when it is not. Firstly, it will be explained what Internet marketing is and what types of internet advertising exists. Then, research will be carried out on the topic of ad blocking on the Internet and will be explained why users block the advertising and how to prevent it. The next part will be devoted to clarifying what eyetracking device is, how it works and how to evaluate its results. The key part of the diploma thesis will be realizing research using the eyetracking device. In order to execute ET analysis, respondents will be divided into two groups. One will test selected websites in the situation where the ads are blocked and the other group when are not blocked. Both groups will then be compared. Subsequently, conversations take place with the respondents about the topic of internet advertising and adblocking. Based on the research results, it will be possible to answer the main question of this work.
Klíčová slova: adblocking; eyetracking; internet advertising

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 9. 2017
Datum podání práce: 24. 4. 2018
Datum obhajoby: 11. 5. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63231/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: