Integrace IBM BPM aplikace s pomocí REST služeb

Název práce: Integrace IBM BPM aplikace s pomocí REST služeb
Autor(ka) práce: Dvorský, Ondřej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pavlíčková, Jarmila
Oponenti práce: Kadleček, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá návrhem a implementaci znovu-použitelného integračního řešení pronástroj IBM BPM při využití REST služeb. Nejprve jsou představeny pojmy důležité propochopení významu nástrojů skupiny Business Process Management Suites, následně jepředstaven nástroj IBM BPM, jakožto zástupce této skupiny nástrojů. V praktické částijsou představeny integrační možnosti tohoto nástroje a následně je specifikováno omezenítohoto nástroje, pro které je pak navrženo a implementováno jako integrační řešení. Fungujícířešení je dále demonstrováno na vývoji vizuální komponenty pro správu komentářů.Na konci práce se věnuji vytvořením instalační příručky tohoto integračního řešeníz důvodu případné jednoduché intalace instalovat tam, kde je to potřebné.
Klíčová slova: IBM BPM; XML; REST; SOA; Serializace; Deserializace; BPMS; Java; Integrace; JSON
Název práce: Integration of IBM BPM application by using REST services
Autor(ka) práce: Dvorský, Ondřej
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pavlíčková, Jarmila
Oponenti práce: Kadleček, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis describes the design and implementation of re-usable integration solution forIBM BPM using REST services. Firstly, concepts important for understanding the importanceof group of tools called Business Process Management Suites are presented. This isfollowed by an introduction of IBM BPM as a representative of this group of tools. In thepractical part of this thesis, the integration possibilities of IBM BPM are describedfollowed by a specification of limitations of this tool. For this case, an integration solutionis designed and implemented. The working solution is further demonstrated on the developmentof the visual component for comments management. In the end of this thesis, Icreated an installation guide for this entire integration solution, so that it could be usedwherever it is needed.
Klíčová slova: REST; IBM BPM; XML; JSON; BPMS; Java; SOA; Integration; Serialization; Deserialization

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 2. 2017
Datum podání práce: 25. 4. 2018
Datum obhajoby: 31. 5. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/62080/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: