Remote leadership

Název práce: Remote leadership
Autor(ka) práce: Krčmářová, Zuzana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořák, Jiří
Oponenti práce: Szoyka, Peter
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je poskytnout přehled specifik vzdáleného vedení pracovníků s důrazem na motivaci. Zaměřuje se na pracovníky pracující na operativní úrovni organizace, konkrétně na administrativní pracovníky. Na základě poznatků o virtuálních týmech naznačuje přínosy, hrozby a doporučení pro vzdálené vedení administrativních pracovníků. Hodnotí motivační potenciál práce administrativních pracovníků podléhajících vzdálenému vedení. Prostřednictvím kvantitativního výzkumu a testování hypotéz hledá odpověď na otázku, zda fyzická přítomnost manažera ovlivňuje motivaci pracovníků. Výsledky celého výběrového souboru porovnává se souborem zúženým na administrativní pracovníky. Analyzuje názory respondentů na motivační faktory. Ty pak konfrontuje s výsledky kvantitativního výzkumu.
Klíčová slova: vzdálené vedení; motivace; administrativní pracovník; virtuální tým; přítomnost manažera
Název práce: Remote leadership
Autor(ka) práce: Krčmářová, Zuzana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Dvořák, Jiří
Oponenti práce: Szoyka, Peter
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to provide an overview of remote leadership aspects emphases on motivation. It is focused on operation level workers and their line managers, especially in area of administration services. Based on the previews findings about virtual teams outlines benefits, threats and recommendation for remote leadership of administrative workers. Motivation of administrative workers, who are led remotely, is evaluated via Job Description Model. Trough quantitative research and hypothesis testing is seeking an answer to the question of whether physical presence of a line manager effects worker´s motivation. The results of the sample size are compared with selected sample size only for administrative workers. Respondent´s views on motivation factors are analyzed and confronted with the research results.
Klíčová slova: e-leadership; remote leadership; motivation; administrative worker; virtual team; presence of a manager

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 2. 2017
Datum podání práce: 24. 4. 2018
Datum obhajoby: 31. 5. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/60892/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: