Bod zvratu investice do měny Ether

Název práce: Bod zvratu investice do měny Ether
Autor(ka) práce: Žák, Adam
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Gála, Libor
Oponenti práce: Vencovský, Filip
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřuje na oblast investic do kryptoměn a s tím související analýzu boduzvratu. Na základě rešerše jsem provedl zhodnocení současných postupů při určování bodu zvratu ajako hlavní problém současně využívaných metod jsem určil příliš mnoho fixních proměnnýchvstupujících do výpočtu. S ohledem na zmíněný nedostatek jsem formuloval záměr práce, ve kterémsi kladu za cíl identifikovat bod zvratu mé vlastní investice do kryptoměny Ether s pomocí hodnotvypredikovaných statistickým modelem časových řad ARIMA. Současně jsem provedl porovnáníprovedené investice vůči fiktivnímu nákupu mincí Etheru. Změny zohledňující vývoj vybranýchhodnot v čase jsem zanesl do vzorců pro výpočet bodu zvratu a následně vytvořil všeobecnoumetodiku pro stanovení bodu zvratu u investic do kryptoměn. Vytvořenou metodiku jsem v rámcipráce aplikoval na výše zmiňované investice, určil jejich body zvratů, investice jsem mezi sebouporovnal a výsledky náležitě okomentoval.Hlavní přínos práce tkví v teoretickém rozšíření možností při stanovování bodu zvratu u investic dokryptoměn se současnou aplikací na dvě vybrané investice rozlišného charakteru. Za dílčí přínospráce považuji zdokumentovaný popis stavby a konfigurace těžebního zařízení a definici obecnémetodiky pro stanovení bodu zvratu u investic do kryptoměn.
Klíčová slova: ARIMA; bod zvratu; Ether; Ethereum; kryptoměna; predikce časových řad
Název práce: Ether currency break-event point
Autor(ka) práce: Žák, Adam
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Gála, Libor
Oponenti práce: Vencovský, Filip
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis focuses on the area of cryptocurrency investments and the related break-evenanalysis. Based on my research I made an assesment of the current methods of determining breakevenpoint and I have determined too many fixed variables entering the calculation as the main issue.With regard to the above mentioned deficiency, I formulated the intention of my work in which I aimto identify break-even point of my own investment in cryptocurrency Ether using the values providedby the statistical model of the ARIMA time series. At the same time, I compared the investment madeto the fictitious purchase of Ether coins. Changes taking into account the development of the selectedvalues over time I entered into the formulas for the calculation of the break-even point and thencreated a general methodology for determining break-even point for cryptocurrency investments.Created method was applied to the aforementioned investments, I determined break-even points andthen compared the investments with each other and commented the results.The main benefit of the thesis lies in theoretical extension of the possibilities for determining thebreak-even point for cryptocurrency investments with simultaneous method application on twoselected investments of a different nature. As a partial benefit I consider the documented descriptionof the construction and configuration of the mining equipment and the definition of a generalmethodology for deteremining the break-even point for cryptocurrency investments.
Klíčová slova: ARIMA; break-even point; Ether; Ethereum; cryptocurrency; time series prediction

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 2. 2018
Datum podání práce: 25. 4. 2018
Datum obhajoby: 6. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65108/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: