Model pro podporu rozhodování o migraci do cloudu pro MSP

Název práce: Cloud Migration Decision Support Model for SMEs
Autor(ka) práce: Knettig, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Maryška, Miloš
Oponenti práce: Janák, Jiří
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Thesis Cloud Migration Decision Support Model for SMEs is focused on the topic of Cloud Computing, specifically on the cloud adoption potential in Czech SMEs (Small and Middle-sized Enterprises).To simplify the process for SMEs of adopting cloud the aim of this Thesis is to design a Cloud Migration Decision Support Model to help them make the right decision on whether cloud or on-premises solutions are their better fit.In order to create such a Model, large qualitative market research on cloud adoption potential by Czech SMEs managers was conducted in 39 SMEs. This research, containing 27 open-ended questions and producing 1500 short answers, was analyzed and from this came the decision criteria which are further used as inputs to the Model. This was done to assure the correspondence of the Model with the real needs and approaches of SMEs. Apart from that, it also serves as market research bringing a view on the current market situation regarding cloud services and SMEs.The Research showed that 75% of companies asked use some kind of cloud application. More than 60% keep their backups (also) externally and a little less than 50% of companies claim to have a part of their servers located on third party’s premises, suggesting a high cloud adoption rate. On the other hand, many respondents were not able to fully define cloud and often they considered it only a distant data storage. Combined with the facts that ‘private cloud’ could not be correctly defined by 50% of companies, cloud is a synonym of ‘public cloud’ for many companies and that cloud is only used for a fraction of activities in most companies, there is still a great potential for further increasing the cloud adoption rate by increasing the awareness of what cloud computing offers.The created Model contains 7 assessment steps and is elaborated in a form of 7 mind maps, each containing specific assessment criteria which bring its users recommendations on suitable solutions to their needs. The steps are in this order: Need, Quality, Security, Simplicity, Agility, References and Price. This Model was fully validated by conducting studies with 5 companies. This validation proved the Model’s usability and at the same time it showed its limitations and suggested some future work directions.Prior to creating the Model and conducting the Research, ICT and cloud related theory was studied and described, as well as the theory of qualitative research. An important part of this Thesis is also a detailed description of the design and conducting of the Research, which shall serve as a useful guideline for future researchers in this field.
Klíčová slova: Cloud; Cloud Computing; Cloud Migration; Cloud Adoption; SMEs; Decision Support Model; ICT; ICT Services; Qualitative Market Researc; Decision Criteria
Název práce: Model pro podporu rozhodování o migraci do cloudu pro MSP
Autor(ka) práce: Knettig, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Maryška, Miloš
Oponenti práce: Janák, Jiří
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Diplomová práce s názvem Model pro podporu rozhodování o migraci do cloudu pro MSP je zaměřená na téma Cloud computingu, přesněji na potenciál přijetí cloudu v českých MSP (malých a středních podnicích).Pro zjednodušení procesu přijetí cloudu malými a středními podniky je hlavním cílem práce navrhnout Model pro podporu rozhodování o migraci do cloudu, který jim pomůže udělat správné rozhodnutí, zda je pro ně vhodnější cloudové nebo on-premise řešení.Aby mohl být takový model vytvořen, byl proveden rozsáhlý kvalitativní průzkum trhu z hlediska potenciálu přijetí cloudu v 39 MSP. Tento průzkum obsahující 27 otevřených otázek a produkující 1500 krátkých odpovědí byl zanalyzován a vzešla z něj rozhodovací kritéria, která jsou dále použita jako vstupy modelu. Tento postup byl zvolen, aby byl zajištěn soulad modelu se skutečnými potřebami a přístupy MSP. Krom toho také slouží jako průzkum trhu přinášející aktuální pohled na trh kolem cloudových služeb a MSP.Průzkum ukázal, že 75 % dotazovaných firem používá nějakou formu cloudové aplikace. Více než 60 % ukládá své zálohy (také) externě a něco méně než 50 % firem tvrdí, že mají své servery umístěny mimo své budovy, což vše naznačuje vysokou míru přijetí cloudu. Na druhou stranu, mnoho respondentů nebylo schopno plně definovat cloud a často jej považovali pouze za vzdálené úložiště. Když se vezme v úvahu, že termín „privátní cloud“ bylo schopno relativně korektně definovat jen 50 % podniků, cloud je pro mnohé pouze synonymem „veřejného cloudu“ a že cloud je používán jen pro zlomek činností ve většině firem, stále je zde velký prostor pro další zvyšování míry přijetí cloudu zvyšováním povědomí o tom, co cloud computing nabízí.Vytvořený model obsahuje 7 hodnotících kroků a je vypracován ve formě 7 myšlenkových map. Každá z nich obsahuje specifická hodnotící kritéria a svým uživatelům přináší doporučení z hlediska vhodných řešení jejich potřeb. Kroky jsou v tomto pořadí: Potřeba, Kvalita, Bezpečnost, Jednoduchost, Agilita, Reference a Cena. Model byl plně ověřen provedením studií v 5 společnostech. Toto ověření prokázalo použitelnost modelu, zároveň však upozornilo na jeho omezení a vzešly z něj návrhy na možné směry budoucí práce na modelu.Před vytvořením modelu a provedením průzkumu byla studována a zpracována teorie ICT a cloudu, stejně jako teorie kvalitativního výzkumu. Důležitou součástí této práce je rovněž detailní popis návrhu a provedení průzkumu, který může posloužit jako užitečný průvodce pro budoucí výzkumníky v této oblasti.
Klíčová slova: cloud; cloud computing; migrace do cloudu; MSP; model pro podporu rozhodnutí; ICT; ICT služby; kvalitativní průzkum trhu; rozhodovací kritéria; přijetí cloudu

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 11. 2017
Datum podání práce: 25. 4. 2018
Datum obhajoby: 1. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64648/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: