Značka krajiny pôvodu a jej úloha v propagácií krajiny ako destinácie cestovného ruchu

Název práce: Značka krajiny pôvodu a jej úloha v propagácii krajiny ako destinácie cestovného ruchu
Autor(ka) práce: Drotárová, Mária
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Herget, Jan
Oponenti práce: Jenčková, Jiřina
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Práca sa zaoberá problematikou značky krajiny a jej úlohou v propagácii krajiny ako destinácie cestovného ruchu. Práca je členená na teoretickú a analytickú časť. V teoretickej časti je pozornosť sústredená na marketing destinácie a vysvetlený je koncept nation brandingu ako budovania značky štátu. Analytická časť práce sa zaoberá merateľnosťou národnej značky a jej vplyvom na turizmus. Analyzovaných je päť svetových indexov, ktoré merajú silu krajiny. Skúma sa korelácia medzi silou značky, medzinárodnými príjazdmi a cenami ubytovania v destináciách na svetovej úrovni. Ďalej je nation branding aplikovaný na konkrétnu značku Slovensko s cieľom vyhodnotiť kľúčové vplyvy na vnímanie atraktivity destinácie a zhodnotiť úspešnosť značky, za pomoci vlastného dotazníkového šetrenia na vzorke zahraničných respondentov.
Klíčová slova: značka krajiny; branding; marketing destinácie; cestovný ruch; nation brand
Název práce: Značka krajiny pôvodu a jej úloha v propagácií krajiny ako destinácie cestovného ruchu
Autor(ka) práce: Drotárová, Mária
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Herget, Jan
Oponenti práce: Jenčková, Jiřina
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Práca sa zaoberá problematikou značky krajiny a jej úlohou v propagácii krajiny ako destinácie cestovného ruchu. Práca je členená na teoretickú a analytickú časť. V teoretickej časti je pozornosť sústredená na marketing destinácie a vysvetlený je koncept nation brandingu ako budovania značky štátu. Analytická časť práce sa zaoberá merateľnosťou národnej značky a jej vplyvom na turizmus. Analyzovaných je päť svetových indexov, ktoré merajú silu krajiny. Skúma sa korelácia medzi silou značky, medzinárodnými príjazdmi a cenami ubytovania v destináciách na svetovej úrovni. Ďalej je nation branding aplikovaný na konkrétnu značku Slovensko s cieľom vyhodnotiť kľúčové vplyvy na vnímanie atraktivity destinácie a zhodnotiť úspešnosť značky, za pomoci vlastného dotazníkového šetrenia na vzorke zahraničných respondentov.
Klíčová slova: značka krajiny ; cestovný ruch; branding ; marketing destinácie; nation brand
Název práce: Nation brand and its role in promoting the country as a tourism destination
Autor(ka) práce: Drotárová, Mária
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Herget, Jan
Oponenti práce: Jenčková, Jiřina
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the topic of nation branding and its role in promoting the country as a tourism destination. The thesis is divided into the theoretical and analytical part. In the theoretical part, attention is focused on marketing the destination and the concept of nation branding is explained. The analytical part of the thesis deals with the measurability of the nation brand and its impact on tourism. Five nation brands indexes are analyzed. The correlation between brand strength, international arrivals and accommodation prices is calculated. In addition, nation branding is applied to a particular Slovak brand in order to evaluate the key impacts of perceiving the attractiveness of the destination and to evaluate the success of the brand, using questionnaire survey on the sample of foreign respondents.
Klíčová slova: destination marketing; tourism; branding; nation brand

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 9. 2017
Datum podání práce: 25. 4. 2018
Datum obhajoby: 23. 5. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63247/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: